FN's intervention i Libyen - et kritisk realistisk og diskursanalytisk perspektiv

Kristoffer Kirketerp Frandsen, Pelle Alexander Faureholm & Simon Hjorth

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

FN’s intervention i Libyen – et kritisk realistisk og diskursanalytisk perspektiv Resumé Med udgangspunkt i FN's Sikkerhedsråds beslutning om intervention i Libyen (2011), undersøger denne projektrapport FN's konsensusorienterede universalisme. Projektrapporten undersøger emnefeltet gennem en politologisk analyse af FN's Sikkerhedsråd samt en diskursteoretisk tilgang til FN resolution 1973 og dennes iboende diskursivitet. Det politologiske afsnit består af følgende elementer: (1) En diskussion af Steven Lukes og Colin Hays magtforståelse. (2) En dybdegående analyse af FN's Sikkerhedsråd med udgangspunkt i Colin Hays magtramme, hvor aktørernes interesser belyses igennem anvendelsen af de to modstridende international relations teorier; Neorealisme og Neoliberalisme. (3) Ud fra magtanalysen undersøges hvorledes aktørerne i FN's Sikkerhedsråd anvender institutionen til at legitimere deres egenstatslige interesser. Som empirisk belæg er det politologiske afsnit baseret på relevante avisartikler, fagtekster og tal fra bl.a. FN, der igennem anvendelsen af videnskabsteorien kritisk realisme belyser vores genstandsfelt. I det sociologiske afsnit benytter vi den socialkonstruktivistiske diskursteori med teoretisk udgangspunkt i Ernesto Laclau og Chantel Mouffes diskursanalyse. Igennem dette begrebsapperat eksekveres en diskursanalyse af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1973, der består af følgende elementer: (1) En dekonstruktion af betydningsfastfrysningen af den universalistiske humanistiske diskurs. (2) en undersøgelse af den antagonistiske kamp mellem diskurser, der er foregået forud for formuleringen af resolution 1973. (3) Den universalistiske humanistiske diskurs og dens betydning for interventionen i Libyen 2011. Den samlede diskussion dækker over både de positive og negative følger af ovenstående undersøgelse. Her diskuteres hvilken effekt ovennævnte diskurs har ift. FN’s legitimitetsdannelse, og der udrettes en kritik af den universelt gældende humanisme. UN’s intervention in Libya – a critical realist and discourse analytic perspective Abstract Based on the UN Security Council’s decision to intervene in Libya (2011), this project investigates UN’s consensus-oriented universalism. The project investigates this subject through a political analysis of the UN Security Council combined with a discourse analysis of UN resolution 1973 and its inherent discursivity. The political analysis consists of following elements: (1) A discussion of Steven Lukes’ and Colin Hay’s understanding of power; (2) A thorough analysis of the UN Security Council based on Colin Hay’s scope of power; where the preferences of the agents are exposed through the use of the two opposing International Relations theories: Neo-realism and neo-liberalism; (3) Based on this analysis, it is made clear how the agents use the UN Security Council to legitimize their national interests. The political analysis is based on various empirical material including paper entries, articles and statistics from, among others, the UN which illustrate our subject through the use of the philosophy of science theory, critical realism. The second part of the project includes a discourse analysis with a social constructivist approach, based on Ernesto Laclau and Chantel Mouffe’s discourse analysis. Through this conceptual framework, a discourse analysis of the UN Security Council resolution 1973 is carried out, which consists of following elements: (1) A deconstruction of the fixation of meaning of the universalistic humanitarian discourse; (2) An examination of the antagonistic struggle between discourses, which has occurred prior to the formulation of resolution 1973; (3) The universalistic humanitarian discourse’s influence on the intervention in Libya 2011. A concluding discussion covers both the positive and negative results of the examination mentioned above. Here it is discussed what effects the universalistic humanitarian discourse has on the UN’s way of legitimizing its member states’ interests, together with a critique of the universalistic humanism.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2012
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • FN's Sikkerhedsråd
  • Libyen