Fit for flight: Et studie af langtidsfriske togførere og S-togsrevisorer hos DSB

Cecilie Schmidt, Katrine Bøgh Johansen, Emilie Beisner Öberg & Cecilie Brogaard Larsen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Nærværende projekt undersøger begrebet "langtidsfriske medarbejdere" i DSB - Danmarks største jernbaneselskab. Mere specifikt analyserer vi, hvad der gør medarbejderne langtidsfriske ved at undersøge arbejdsvilkår og betingelser uden for arbejdet samt ved at undersøge, hvordan balancen mellem disse to sfærer påvirker deres langtidsfriskhed. Undersøgelsen tager afsæt i ni kvalitative livsverdensinterviews med syv langtidsfriske medarbejdere og to personaleledere. Videnskabsteoretisk og metodisk placerer projektet sig inden for den filosofiske hermeneutik, men er inspireret af den positive psykologi. Projektet inddrager teoretiske perspektiver fra Robert Karaseks krav-kontrol model og Aaron Antonovskys teori om Oplevelse af Sammenhæng. Disse primære teoretiske perspektiver gør det muligt for projektet at afdække balancen mellem jobkrav og ressourcer, samtidig med at vi ser på, hvordan personlige ressourcer tjener til at gøre informanterne mere modstandsdygtige overfor de stressorer, de kan møde i deres dagligdag. Herudover inddrages en række sekundære teoretiske perspektiver, som tilsammen med ovenstående danner grundlag for projektets analytiske behandling af den tilvejebragte empiri.
Projektet konkluderer, at begrebet om langtidsfriske medarbejdere rummer mere end “bare” individets sygefravær. Selvom udsagnene fra vores informanter udtrykker langtidsfriskhed som et individuelt ansvar med hensyn til at kunne opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv, er denne balance stadig afhængig af de betingelser, der gælder i begge sfærer. Desuden konkluderer projektet, at der mangler et mere generelt ledelsesfokus på kollektive aspekter af arbejdsmiljøet, der er gavnlige og vigtige for langtidsfriske medarbejdere. Imidlertid finder projektet, i lighed med tidligere forskningsprojekter om langtidsfriske medarbejdere, at et højt niveau af mening i arbejdet, god social støtte, høj indflydelse, belønninger, tillid og troværdighed er blandt de faktorer, der er af afgørende betydning for de langtidsfriske medarbejdere i DSB. I modsætning til tidligere forskningsprojekter finder vi dog, at hverken god forudsigelighed, passende arbejdskrav, samarbejdsvillighed eller retfærdighed og respekt er afgørende faktorer for, at medarbejderne bliver langtidsfriske.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2018
Antal sider88
VejledereTorben Kjeldsen

Emneord

  • Langtidsfrisk
  • Langtidsfriskhed
  • Sundhed
  • OAS
  • Krav
  • Kontrol
  • Robusthed
  • Stress
  • Arbejdsmiljø
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • DSB
  • Arbejdsrelateret stress