Fiskerikooperativet Maya Vikingo, Las Lisas. Et studie af kooperativ organisering og teknologisk udvikling som strategi for socioøkonomisk udvikling i småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst

Guillermo Rosas & Birte Norman

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Nærværende speciale er en undersøgelse af småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst og deres muligheder og begrænsninger for socioøkonomisk udvikling, med udgangspunkt i lokalt funderet udvikling og udnyttelse af lokale naturressourcer, og ved indførelsen af nye teknologier og kooperativ organisering af deres fiskeri og fiskerirelaterede sociale og produktive aktiviteter, og hvor småfiskerne selv, skal være primusmotor for deres egen samfundsforandring. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et studie af de udviklingsprocesser, som en gruppe af organiserede småfiskere fra småfiskersamfundet Las Lisas, fiskerikooperativet Maya Vikingo, er den primære aktør og drivkraften bag. Undersøgelsen er centreret omkring at beskrive, begrebsliggøre og analysere kendetegnene ved Maya Vikingos udvikling, for dernæst at diskutere, hvorledes erfaringerne fra Maya Vikingo, kan bruges til at formulere en generel udviklingsstrategi for socioøkonomisk udvikling i småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst. I specialet analyseres og diskuteres de vigtigste kendetegn ved Maya Vikingos udvikling, der bl.a. er; kooperativ organisering og teknologisk udvikling. Her berøres især aspekter omkring muligheder og begrænsninger ved at indføre en kooperativ produktionspraksis og nye teknologier i et produktionssamfund, hvor småfiskerne traditionelt set er organiseret omkring fiskeriet i familieenheder, og hvor der er meget vægt på at opfylde materielle behov, som tøj, mad og bolig, men hvor det viser sig, at det også er nødvendigt at lægge vægt på immaterielle levevilkår, som bl.a. uddannelse og den politiske og sociale bevidsthed. Et andet aspekt der berøres, er dermed småfiskernes muligheder for at deltage i et politisk og fagligt netværk og hvorvidt dette netværk giver dem viden omkring nye teknikker og praksisser. Der lægges desuden vægt på at analysere hvordan Maya Vikingos udvikling, hviler på en udviklingsproces, der er udformet af meget forskellige aktørers midler, interesser og krav, som løbende er indført i processen. In english: The present master thesis is a study of the Guatemalan communities of artisan fishermen along the coast of the Pacific Ocean and of the possibilities and limitations for their socio-economic development. The basis for this is found in; locally based development and the utilisation of local natural resources; the introduction of new technologies and the co-operative organisation of fishing and its related social and productive activities; and with the fishermen themselves acting as prime movers of the changes in their communities. The study is based on research into the development processes initiated and propelled primarily by a group of organised fishermen, the co-operative Maya Vikingo, from the artisan fishing community of Las Lisas. The study is centred on the description, conceptualisation and analysis of the characteristics of the development of Maya Vikingo. Further, it discusses how the experience from Maya Vikingo can be used to draw up general development strategies for socio-economic development in the Guatemalan communities of artisan fishermen along the coast of the Pacific Ocean. The thesis analyses and discusses the most important characteristics of the development of Maya Vikingo, including its co-operative organisation and technological development. Special focus is on aspects concerning the possibilities and limitations created by introducing co-operative production practices and new technologies into a production community consisting of artisan fishermen who traditionally organise themselves in family units where the key issues are material needs such as clothes, food and shelter. With new procedures, however, immaterial conditions as education and political and social consciousness need to be added to the material elements. As a consequence of this, the possibilities of the artisan fishermen to participate in political and professional networking have to be considered as well as the possibility of this network to provide them with knowledge on new techniques and practices. Thus, the thesis emphasises the analysis of the process behind Mayo Vikingo's development, a process, which was shaped by the means, interests and demands of the several, widely different actors introduced during the process.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereInger Stauning