Fertilitetsbehandling i praksis - mellem lovgivning og teknologi

Eva Reiter

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i en kulturteoretisk forståelse af praksis inspireret af P. Bourdieu og en historisk forståelse af læge - patientrelationen og af lægevidenskaben som sådan inspireret af M. Foucault foretages en undersøgelse af fertilitetsbehandlingens praksis. Samspillet og den gensidige udvikling af forholdet mellem fertilitetsbehandlingens praksis og lovgivningen søges afdækket. Problemformuleringen er følgende: Hvordan fungerer samspillet mellem praksis i den højteknologiske fertilitetsbehandling og lovgivningen på området ? Med denne måde at formulere problemstillingen på ønsker jeg at undersøge det pågældende samspil med vidåbne øjne. På denne måde kan skjulte problemstillinger på området og deres baggrund opdages, og derved kan der peges på nye udviklings- og løsningsmodeller. Til besvarelse af problemformuleringen har jeg valgt at lægge projektet op i tre dele. Først beskriver jeg nogle væsentlige samfundsmæssige og historisk forankrede forholds betydning for konstitueringen af fertilitetsbehandlingen. Den samfundsmæssige baggrund herfor afsluttes med en redegørelse for de lovkomplekser, der anvendes i reguleringen af læge - patientforholdet, forsøgsvirksomhed på det biomedicinske område og specifikt: kunstig befrugtning. Dernæst følger en indføring i den lægevidenskabelige baggrund for den højteknologiske fertilitetsbehandling, samt en nøjere redegørelse for de på nuværende tidspunkt mest almindelige og mest alvorlige bivirkninger af behandlingen for mor og barn. Endelig redegør jeg mere konkret og nutidigt for forholdet mellem behandler / læge og behandlingssøgende. Dermed er "banen kridtet op" og der følger et kapitel, hvor jeg påpeger en række skæringspunkter og brydningspunkter mellem teknologiudvikling, planlægning & regulering og hverdagslig praksis i fertilitetsfeltet. Hermed åbnes der for muligheden af at pege på en række muligheder og barrierer for at realisere udviklingsinitiativer til gavn for de ufrivilligt barnløse og m.h.p. fortsat udvikling inden for reproduktionsteknologien gennem planlægning & regulering. In english: Taking a starting point in theory of culture inspired by P. Bourdieu and a historical based understanding of the relationship between the doctor and his patient and of medical science as such, I make an investigation of how fertilitytreatment is praticed and how its interaction with legislation works. The problem is: How is the interaction between practice in the advanced fertilitytreatment and the legislation in the area functionating ? With this way of presenting the problem, I want to make an investigation of this interaction with wide open eyes, and this way it may be possible to discover hidden problems but also possibilities of solving them. To answer the problem I have chosen to part the project in three. At first I am describing some social and historical conditions having great influence on how fertilitytreatment was actually constituted. To try to complete the social background I set out the relevant legislation which is regulating the area. After that I present the medical background for advanced fertilitytreatment, the effectiveness of the treatment, its consequenses and sideeffects. Then I describe the relation between doctor and patient in a more concrete and contemporary way. I do this on the base of qualitative emperical knowledge. At last in the final chapter, I point out a number of problems, that emerged through my investigations. Thanks to the deepened understanding of the problems revaled through the project I can point out possibilities of solving these through initiatives for development in legislation.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereInger Stauning & Jesper Holm

Emneord

  • Bourdieu
  • fertilitetsbehandling