Fædreland og menigmand - senmoderne samtaler om tradition og individ.

Anne Birch Basse, Daniel Bennetsen, Lasse Bæk-Sørensen, Pelle Korsbæk Sørensen & Louise Østerlund

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dansk beskrivelse: Rapporten indeholder en afdækning af de danske traditionalisters tankemønster. Med udgangspunkt i længere interviews med de nationalt orienterede debattører Jesper Langballe og Henrik Gade Jensen, beskrives hvordan traditionalisterne positionerer individet i det senmoderne samfund. Via brug af de senmoderne teoretikere Anthony Giddens og Zygmunt Bauman sættes individet op overfor valget om at producere sin egen identitet og finde tryghed i den mulighed for at danne sin egen identitet ud fra en række senmoderne valg, eller at tage traditionen på sig som en ubevidst og tryg kappe, som der ikke sættes spørgsmålstegn ved. Rapportens konklusion bliver at traditionen er udgjort af en indiskuterbar og uforanderlig kerne, udgjort af traditionen som bunder i historien, slægten og nationalismen. Description This scientific papers aim is to uncover the mindsets of the Danish Traditionalists. In the light of a few longer interviews with Jesper Langballe and Herik Gade Jensen, two national-oriented debaters, it is being described how the Traditionalist are positioning the individual in a late-modern society. The individual is by the use of the late-modern theorists, Anthony Giddens’ and Zygmunt Bauman’s thoughts, being put up against the choice between producing its own identity and thereby finding security in the possibility of producing its own identity through a series of late-modern choices, or to take the tradition on it self as a unconscious and secure cloak, which no one calls in question. The conclusion being reached in this scientific paper is that the tradition is made of an unchangeable core which is beyond dispute. This core is the tradition and contains the history, the genus and the nationalism.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • traditionalisme
  • Henrik Gade Jensen
  • Danskhed
  • nationalisme
  • senmoderne
  • Jesper Langballe