EU og Velfærd -Et issue i den mediepolitiske debat: The EU and Welfare -An issue in the media-political debate

Anja Hauge, Rikke Papendick Johansen, Mikkel Ketelsen, Martha Overgaard Bach, Anders Jon Sørensen & Kirstine Laursen-Keldorff

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

EU har i overensstemmelse med håndhævelsen af sammenlægningsprincippet om koordinering af sociale sikringsordninger fra forordningen fra 2004, indført direktiver som får betydning på en række velfærdsområder. Denne ekspansion i EU’s bestemmelse har i særlig høj grad affødt stigende skepsis blandt unionens medlemslande. Danmark ser sig ikke fri af denne skepsis. Det er med afsæt i denne problematik at kimen til dette projekt udspringer. Projektet tager udgangspunkt i en todelt problemformulering; en todeling som er gennemgående i opgaven. Projektet er baseret på en eksplorativt, hermeneutisk fremgangsmåde, og kombinationen af flere metodikker og en sammensmeltning af forskellige teoretiske begrebsapparater er kendetegnende for den analytiske fremdrift. Den første del afdækker årsagssammenhænge og bevæggrunde i forbindelse med opsvinget i skepsissen over for EU, med særligt fokus på at kortlægge hvorledes EU er blevet til et såkaldt ’issue’. Der ses gennem kvantitative opgørelser på, hvordan økonomiske forhold og en intensiveret medieomtale spiller sammen, og på hvordan disse bidrager til at gøre EU til et issue. Med afsæt i de refleksioner og konklusioner, som fremkommer i første analysedel, søger projektet gennem anden del, at belyse hvordan partiet Venstre forholder sig til EU som issue. I den forbindelse lægges der særlig vægt på at undersøge hvordan strategiske overvejelser eller hensyn til bl.a. koalitionskriteriet og det elektorale kriterium har betydning for Venstres måde at forholde sig til EU og velfærd på. Det sker gennem en kvalitativ sammenholdning af en række udtalelser fra Venstre­politikere citeret i landsdækkende dagblade. På baggrund af disse undersøgelser viser det sig, at medieomtalen af EU i relation til velfærd har været stigende i særlig høj grad, og at de økonomiske rapporter som i mange tilfælde fremlægges som argumentation i mediedebatten ligger under for politisering. I den mediepolitiske analyse blotlægges udviklingen i Venstres måde at forholde sig til EU på, fra 2009 og frem til i dag. Med afsæt i citatbehandlingen bliver det eksplicit at det elektorale kriterie og koalitionskriteriet kan have betydning for den mere skepsisprægede måde som Venstre forholder sig til EU på.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2014
VejledereJesper Dahl Kelstrup

Emneord

  • EU
  • velfærd
  • mediepolitisk debat
  • skepsis
  • politik
  • venstre