Et værdigt civilsamfund En undersøgelse af Ledelse, roller, og handlinger, med Den Brogede Verden som case

Ghita Bregnhoved

Studenteropgave: Masterafhandling

Abstrakt

Resume
Masterafhandlingen er en undersøgelse i hvordan værdier er rammesættende og på samme tid virker fremmende for retning og værdierne målopfyldelse. Med Den Brogede Verden som eksempel.
Første halvdel af masterafhandlingen handler om metode, og problemstillingen. Jeg bruger interviewet som metode, og dermed fænomenologi. Jeg ønsker at forstå mine informanters livsverden, ved brugen af interviewet Kvale og Brinkmann (2010). Med udgangspunkt i interviewene og dokumenterne beskriver jeg så præcist som muligt informanterne livsverden, og reflekterer denne med metoderne.
Forskningsdesignet er interviewene, og dokumenterne, som jeg analyserer i relation til de valgte metoder. I metodeafsnittet præsenteres Ledelse, hhv. Ledelse af frivillige (La Cour 2014) og bæredygtig ledelse (Hildebrandt og Stubberup 2010). Når frivillige lader sig ledes, sker det på baggrund af en ledelse med fokus på frivilliges engagement, ved at de frivillige finder mening i deres opgave og kan identificere sig med organisationens værdier. Engagementet er med til at opgaverne løses bedst og så effektivt som muligt (Ibid.).
Socialt entreprenørskabs implicitte formål er at skabe social værdi. I afsnittet om socialt entreprenørskab lægges op til koblingen mellem socialt entreprenørskab og systemisk syn på organisationer. I det organisationen er påvirket af omverdenen og dermed udveksler organisationen og omverdenen værdier med hinanden. I konklusionen tilbagevises dette i det Den brogede Verden lever sit liv på én vis uafhængigt af omverdenen.
Social værdi er overskuddet i socialt entreprenørskaber, overskuddet er et tillæg til gæsternes liv, og sker, når der er aktiviteter i Den Brogede Verden. Det er derfor interessant hvordan sociale værdi opnås: det kan være gennem værdierne (Fuglsang og Sundbo 2007), i det menneskene i en organisation bærer værdierne og med værdierne udfører de relevante forandringer. Den næste forhold er teknologiske forandringer (ibid.), f.eks. en ny brug af Facebook. Endvidere strategisk refleksive repræsentationer om forandringen. Realisering af nye aktiviteter er i denne optik resultatet af samspil med omverdenen og organisationens almene værdier og mål (ibid.).
Når organisationens anskues som system, bliver det tydeligt at Den Brogede Verden er i dialog med omverdenen og organisationen dvs. Den brogede Verden igennem kommunikationen med og relationen til omverdenen konstitueres altid (Fuglsang og Sundbo 2005). Dermed er organisationen i konstant forandring. Hvilket betyder at menneskene aktørerne er essentielle for organisationens eksistens og dermed forandringen i relationen med omverdenen.
Menneskene er centrale for organisationen, og da det handler om relationer og kommunikation, bliver de sociale kompetence fundamentale for både organisation og mennesket (Fuglsang og Sundbo 2005). Sociale kompetencer er kunnen til at skelne mellem udefra og indefra kommende påvirkninger, at argumentere for dette, og reagere og handle hensigtsmæssigt. Endelig er begrundelserne for handlingerne relevante for at det giver mening for mennesket og for organisationen som helhed.
Det følgende kapitel præsenterer casen, og interviewene. Jeg har foretaget 4 interview, et med formanden for styregruppen, et med lederen af Den Brogede Verden og to interview med frivillige.
Det foregik i Den Brogede Verdens lokaler, mens der var åbent. Jeg blev en del af miljøet under interviewet, og hele miljøet bar præg af værdierne.
Jeg har ikke lavet mange forsknings interviews, og oplevede det vanskeligt ikke at bruge mine coaching redskaber for at få informanterne til at føle sig tillidsfulde og åbne op for deres tanker og betragtninger. Jeg antager at dette også har været med til at interviewene fik en andet tema end det jeg havet lagt op i første omgang.
Det efterfølgende kapitel er analysen inden for temaerne Den Brogede Verden som organisationen, dernæst frivilliges rolle og fundamentets betydning, sluttelig Ledelsesstil og fundamentets betydning, analyserne føre frem til konklusionen.
Konlusionen sker på baggrung af teorien, empirien og dokumenterne, og jeg konkluderer at ledelsestilgangen i Den Brogede verden er bæredygtig. Ledelsestilgangen er en del af værdierne og fundamentet i Den Brogede Verden. De frivillige sættes fri gennem ledelsesstilens autensitet og gennem værdiernes synlighed. F.eks. er den gensidige afhængighed mellem ledere og frivillige – omsat til en gensidighed mellem mennesker (Gørtz og Mejlhede 2013:15). Gæster og frivillige og ansatte i berøring med den brogede verden kommer til sig selv og udlever værdigheden i deres liv med hinanden. Det er gennem aktiviteterne de folkekirkelige værdier og fundamentet konkretiseres, i det alle bidrager med det de kommer med som mennesker.
I perspektiveringen foreslår jeg at endnu nogle forskningsområder, i det masterafhandlingen ikke er fyldest gørende: forskning i hvad der sker i organisationer der lever udenfor målinger og afrapporteringer. Om der er tale om uforudsete veje i civilsamfundet, og der er tale om noget nyt eller der er tale om isomorfiske bevægelser (DiMaggio 1983). Ligesom det vil være både interessant og en uddybning af masterafhandlingen at undersøge KFUM´s Sociale Arbejdes placering i det sociale arbejde i Danmark og se på hvordan arbejdet er ser ud i en større målestok.

UddannelserMaster i Socialt Entreprenørskab (MSE), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato25 dec. 2016
Antal sider52

Emneord

  • Social værdi
  • Ledelse
  • Frivilligledelse
  • Bæredygtig ledelse
  • Socialt entreprenørskab