Erhvervsuddannelsernes grundforløb - mellem reformer og praksisser

Birte Finken, Marianne Hallgaard Christensen, Helene Robdrup & Ole Forss Andersen

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Resumé Hovedformålet i dette projekt er overgangen fra grundskolen til den del af ungdomsuddannelsessystemet som omfatter erhvervsuddannelserne. En erhvervsuddannelse starter med et grundforløb, hvor undervisningen er baseret på praksisnær undervisning målrettet en bestemt faglært jobfunktion. Vi vil på den ene side sammenligne de politiske forventninger, som de kommer til udtryk i de politiske reformer af erhvervsuddannelsessystemet og i dokumenter udarbejdet af repræsentanter fra arbejdsmarkedet og Uddannelsesforbundet. På den anden side vil vi forsøge at afdække en mindre gruppe elever og læreres forventninger til grundforløbet på en erhvervsskole. Gennem Bourdieus feltanalyse vil vi ved hjælp af begreberne praktisk sans, habitus og kapital sammenligne de forskellige aktørers forventninger til grundforløbet. Vi har dels lavet en praktisk diskursanalyse ud fra en konstruktion af erhvervsskolefeltet, hvor vi kombinerer makro- og mikroniveau, dels set i samfundsperspektiv og dels fokus på en konkret skole, hvor vi har lavet en analyse af fokusgruppeinterview. Vi har også inddraget en forståelse af betydningen af kultur og især ungdomskulturen har en indflydelse på vores forståelse. Vores resultater viser, at der er meget forskellige forventninger vist gennem forskellige diskurser og måde at tale om indholdet. Politisk er der et ønske om, at alle unge skal gennemføre en uddannelse så hurtigt og fokuseret som muligt. Hensigten med grundforløbet er på den ene side at give eleverne det bedste fundament for at vælge deres ønskede erhverv som faglært og samtidig opnå almene færdigheder i forhold til både arbejdsmarkedet og videreuddannelse. På den anden side forsøger eleverne at finde måder, hvor de kan opnå en individualitet og samtidig opnå en form for status i ungdomskulturen, hvor de ser sig selv og ønsker at høre til. De taler ikke meget om fremtiden, som voksne med ansvar. De tager ikke sigte for et bestemt kvalificeret arbejde, måske af frygt for ikke at være i stand til at gennemføre deres foretrukne valg. Lærerne forsøger at navigere mellem deres faglærte erhverv og de pædagogiske krav. De forsøger at give eleverne et indblik i kravene til en faglært uddannelse og kravene fra arbejdsmarkedet, og samtidig støtte eleverne i deres mange forsøg på at søge efter deres identitet. Vores forskning viser, at kompleksiteten og de mange dagsordener på dette grundforløb, hvor både samfundet og de unge mennesker forsøger at kombinere mange både politiske og individuelle krav ved at skabe en skolekultur, hvor denne proces kan udfoldes . Abstract The main purpose of this project is the transition from the danish primary school to the part of the secondary school system called vocational education. A vocational education in Denmark starts with a basic school course, where the education is based on practical education towards a certain skilled job function. We will on the one side compare the political expectations as they show themselves in political reforms of the vocational education system and in text representing the danish labour market and the union of the teachers working in the vocational education system. On the other hand we will try to locate the expectations of a small group of pupils and teachers practising on a certain chosen vocational school. Through Bourdieus field analysis using the concept of practical sense, habitus and capital we will compare their expectations to this basic vocational school course. But also an understanding of the meaning of culture and especially the youth culture have an influence on our understanding. Our findings show that there are very different expectations shown through different discources and way of talking about the content. Politically the wish is that all young people complete an education as quick and focused as possible. The intention of this basic vocational course is to give the pupils the best foundation to choose their prefered choice for a skilled profession and at the same time obtain useful ordinary skills for both the labour market as well as further education. On the other hand the pupils try finding ways to obtain a individuality and the same time get some status/credit in the youth culture, where they see themselves and wish to belong to. They don't talk much about the future as grown ups with responsibilities. They don't aim for a certain skilled job, perhaps of fear for not being able to accomplish their prefered choices. The teachers try to navigate between their skilled profession and the pedagogical demands. They try to give the pupils an insight on the skilled labour and the demands of the labour market, and at the same time support the pupils in their many attempts to search for their identities. Our research shows the complexity and the many agendas of this basic course, where both the society and the young people indeed tries to combine many both political and individual demands by creating a culture where this process can be unfolded.

UddannelserMaster i Voksenuddannelse (MVO), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2014
VejledereChristian Helms Jørgensen

Emneord

  • Erhvervsskole
  • Grundforløb