Enge og overdrev. Fortid eller fremtid? En rapport om truslerne mod og mulighederne for to naturtyper i Tystrup Bavelse området

Mikkel Hancke Friis, Keld Koustrup Sørensen, Torsten Zink Sørensen, Søren Kepp Knudsen, Lise Bjørg Pedersen & Natasha Sachilko Matsushima Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport beskriver de største trusler mod enge og overdrev, med udgangspunkt i Tystrup Bavelse området i sydvest Sjælland, samt hvilke muligheder der er for at sikre disse naturtyper gennem varig ekstensiv landbrugsdrift. Enge og overdrev er forholdsvis næringsfattige naturtyper, og deres eksistens er afhængig af landbrugsdrift. Strukturudviklingen i landbruget har med tiden medført at de to naturtyper har mistet deres økonomiske betydning hvorfor de er truet på deres eksistensgrundlag. Dette har resulteret i følgende trusler mod enge og overdrev; gødskning, sprøjtning, overgræsning, optrampning, tilgroning, manglende kontinuitet i driften, kvælstofnedfald mv, Udfra litteraturstudier og ekspertudtalelser redegøres for den teoretiske og historiske forståelsesramme for trusler mod enge og overdrev samt hvilken drift eller pleje der kan sikre disse naturtyper. Udfra feltarbejde med undersøgelse af enge og overdrev, spørgeskema og kvalitative interviews med landbrugerne i undersøgelsesområdet, ekspert interviews og litteraturstudier redegøres for truslerne mod enge og overdrev i Tystrup Bavelse området, samt muligheder for varig ekstensiv landbrugsdrift af disse naturtyper. Den overordnede konklusion er, at gødskning og manglende kontinuitet i driften er de største trusler mod enge og overdrevs naturværdier i Tystrup Bavelse området. Størstedelen af den lovgivning og regulering, der bl.a. har til hensigt at beskytte disse naturtyper og fremme den biologiske diversitet har ingen reel virkning. Der er mange forskellige forhold, som har indflydelse på landbrugernes drift af enge og overdrev. Bedriftstype, natursyn, forhold til myndigheder, tradition, erfaringer er blot nogle af dem. Grundet de specifikke biologiske forhold på arealerne samt landbmgern.es forskellighed mener vi, at enge og overdrev i Tystrup Bavelse området kan sikres ved inddragelse af landbrugere, høslætlaug, naturplejeplan for enkelt ejendom, samt en naturpark som overordnet ramme for disse muligheder.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider226
VejlederePeder Winkel Agger & Birgit Land