Ending illegal wildlife trade: For whose sake?

Anne Strøh

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er informeret af Carol Bacchi’s ”What’s the problem represented to be” tilgang til policy analyser i afsøgningen af de bagvedliggende årsager og motiver for at implementere internationale lovgivningsmæssige rammer for den ulovlige internationale handel med vilde og truede arter. Eksemplificeret gennem en analyse af en international deklaration udfærdiget mellem 40 landes regeringer, EU, NGO’er og FN på the London Conference on the Illegal Wildlife Trade er det blevet bevist, at hoveddiskurserne i kampen for at stoppe handlen udgøres af økonomi, sikkerhed, overlevelse og miljø. De implicitte problemrepræsentationer afslørede et hovedfokus på at slå ned på udbudssiden af handlen, mens efterspørgslen overordnet set blev tiet ihjel. Dette blev især fundet iøjnefaldende idet efterspørgslen de seneste år er steget drastisk på grund af en voksende middelklasser samt en genopståen af kulturelle myter om, at dele fra vilde dyr har helbredende effekter. Handlen med vilde dyr blev i høj grad italesat som en trussel mod menneskehedens bæredygtige overlevelse grundet forringelser i muligheder for at opretholde de lokales levebrød, truslen mod miljøet, forringede muligheder for økonomisk udvikling og sidst men ikke mindst den globale sikkerhedssituation. Denne globale sikkerhed blev fundet truet grundet en sporing af en forbindelse mellem de kriminelle karteller of terrororganisationen al-Shabaab som har forbindelse til al-Queda. Overordnet blev det konkluderet, at problemet med handlen med vilde dyr i altoverskyggende grad er centreret omkring de konsekvenser, denne handel har for menneskers trivsel og liv generelt. Grundet i en undren over denne menneskecentrerede tilgang til et emne, som der har udgangspunkt i truslen mod vilde dyr, ledte til en diskussion af motiverne bag policy relaterede interventioner. Det blev fundet, at antropocentrisme, som værdsætter naturen på grund af dens brugbarhed for mennesket, er det dominerende motiv. Det ecocentriske motiv, hvor naturen værdsættes for dens egen skyld, blev fundet fortiet i deklarationen, og med udgangspunkt i professor i miljø og filosofi Dale Jamiesons overvejelser, blev miljøforskeres opfordring til adfærdsmæssig ændring af overforbrug og grov udnyttelse af jordens ressourcer detekteret. Ikke kun handlen med vilde dyr truer biodiversitetens overlevelse; en eksplosiv befolkningstilvækst og uligheden i mængden af og holdningerne til forbrug har en stor del af skylden. Det blev fundet at termen ’trussel’ var dominerende i deklarationen, og at vi således kombineret med sikkerheds- og overlevelsesdiskursernes dominans er styret af frygt. Slutteligt blev det, grundet i WPR tilgangen og en Foucauldiansk inspireret overbevisning om, at diskurser og problemer bliver produceret og reproduceret i lovgivninger og lignende, konkluderet, at politikerne har magten til at bestemme hvor bæredygtig fremtiden skal være, eftersom os almindelige menneskers opførsel mere eller mindre bevidst er kontrolleret af de politikker der implementeres.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato10 jun. 2014

Emneord

  • Anthropocentrism
  • Wildlife
  • Bacchi
  • WPR
  • Illegal wildlife trade