En filosofisk hermeneutisk undersøgelse af social arv og mønsterbrud

Mia Bahl Jensen, Camilla Bøgeholt Lund & Mads Bjerregaard Mikkelsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport søger at forstå grundskolens muligheder i henhold til et brud med den sociale arv ud fra forskningslitteraturen på området. Undersøgelsens primære kilder er Ungdomsforløbs-undersøgelsen af Erik Jørgen Hansen, Reproduction in Education, Society and Culture af Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passeron, Den sociale arv og mønsterbrydere af Steen Elsborg og Vagn Rabøl Hansen samt Ny ungdom og usædvanlige lærerprocesser af Thomas Ziehe og Herbert Stubenrauch. Projektrapporten er skrevet på baggrund af en filosofisk hermeneutisk retning, og holder sig meget tro hertil. Derfor er det med udgangspunkt i projektrapportens forfattere og disses fortolkning af kilderne, at rapporten er skrevet. Rapporten finder, at der i Ungdomsforløbsundersøgelsen ses en tendens til, at de sociale klasser reproduceres over generationerne. Dette bliver forklaret ud fra Bourdieu og Passerons reproduktionsteori. Men heri finder rapporten også, at reproduktionen i Ungdomsforløbsundersøgelsen ikke er lige så konsekvent, som det kunne forventes ud fra teorien. Til at undersøge dette inddrages Den sociale arv og mønsterbrydere, der viser at en positiv indflydelse i skolen kan lede til et senere mønsterbrud. Ziehe og Stubenrauch inddrages til slut for at forklarer mønster-bryderfænomenet teoretisk, og rapporten finder herudfra, at der er sket en samfundsmæssiggørelse, der bevirker, at individet i højere grad henter sine kapitaler fra andre steder end hjemmet. Således finder rapporten at skolen som institution virker reproducerende af den sociale arv, men at en øget samfundsmæssiggørelse bevirker at børn med negativ social arv, har større sandsynlighed for at møde en positiv indflydelse, der gør dem i stand til at bryde med deres mønster.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2013

Emneord

  • Social arv
  • mønsterbrud