En anderledes tilgang til tingene: En kritisk teoretisk fremstilling af ikke-vestlige etniske minoritetskvinders mulighed for medicinsk pluralisme i Danmark

Michelle Grete Toftegaard Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Forfatter: Michelle Toftegaard, stud. cand. san. Institut for Mennesker og Teknologi. Roskilde Universitet.
Vejleder: Dr. Rashmi Singla, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.
Baggrund: Den øgede internationale udvikling, i anvendelsen af komplementær medicin og dens behandlingsformer, og dens integration med de respektive landes traditionelle medicin, peger i retningen af, at der nu anerkendes et behov for, at udvikle en sammenhængende og integreret tilgang til sundhed. Alene i Danmark fastslår tal, fra 2017, at 1.298.000 af den samlede danske, voksne befolkning har anvendt én eller flere former for alternativ behandling, inden for det seneste år. Med en løbende assimilering, af tidligere betragtede komplementære mediciner - og behandlingsformer, der i dag sikrer et samarbejde mellem det danske sundhedsvæsen og den alternative praksis, er der behov for en definition af denne praksis for, at åbne op for muligheden for medicinsk pluralisme, med respekt for den enkeltes værdiunivers og livsbetingelser.
Formål: Nærværende speciale har til formål at undersøge og beskrive, de ikke-vestlige etniske minoritetskvinders erfaringer med -, holdninger til og handlinger i relation til anvendelsen af komplementær medicin og dens behandlingsformer. Med en forankring i den kritiske teoretiske forskningstradition har nærværende speciale desuden til formål at identificere de undertrykkende faktorer, der begrænser de ikke-vestlige etniske minoritetskvinders autonomi, herunder de barrierer, som de oplever for idealet, i fremmelsen af egen sundhed og for at forebygge - og behandle sygdom, i relation til anvendelsen af komplementær medicin og dens behandlingsformer. Nærværende speciales analytiske fund kan således tjene som et bidrag, ved at supplere den eksisterende viden, beroende på kvantitative data, i den vidensbase, som WHO efterspørger.
Materialer og metode: Med en mixed methods tilgang, kombinerer nærværende speciale, empirimateriale fra 4 semistrukturerede interviews med ikke-vestlige etniske minoritetskvinder i Danmark, med en dokumentanalyse af WHOs strategidokument WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023. For at opnå den kritiske teoretiske forskningstraditions dobbeltsidet perspektiv, inddrages såvel et oplevelses – og erfaringsperspektiv samt et betragtende perspektiv, som en strategisk tilgang i nærværende speciales analyse. Med en teoretisk referenceramme af Jürgen Habermas komplimenteres nærværende speciales analyse med hans teori om om begrebsparret systemverden/livsverden og dens karakteristika for handlings – og rationalitetstyper.
Konklusion: Strategidokumentet, WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, forsøger at udvide sin formålsrationelle styringskapacitet, på bekostning af livsverdenens kommunikative rationalitet, og efterlader brugerne af komplementær medicin og dens behandlingsformer, i hænderne på markedets logik. Ved at stille brugerne af komplementær medicin og dens behandlingsformer til ansvar for deres egen sundhed, trues den lige adgang til sundhed. Blandt den største barriere for idealet tilhørende de, ikke-vestlige etniske minoritetskvinders oplevelse, i relation til anvendelsen af komplementær medicin og dens behandlingsformer, i fremmelsen af egen sundhed og for at forebygge - og behandle sygdom, er deres møde med det danske sundhedsvæsen og lægerne som repræsentant herfor. Alt imens forsøger de ikke-vestlige etniske minoritetskvinder at beskytte hinanden mod ”upålidelige” og ikke anvendelige behandlingsformer, som en strategi for fremmelsen af egen sundhed.
Søgeord: Komplementær medicin og behandling, medicinsk pluralisme, sundhedsfremme, sundhedsfremmestrategi, barriere for humanisering. 

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider90
VejledereRashmi Singla

Emneord

  • Komplementær medicin og behandling, medicinsk pluralisme, sundhedsfremme, sundhedsfremmestrategi, barriere for humanisering.