Eleven i konkurrencestaten

Amalie Asperud Thomsen, Helene Vestergaard Pedersen, Pia Aagaard Olesen & Rasmus Camillo Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Følgende projekt har haft til opgave, at undersøge hvordan eleven skabes som en ressource i konkurrencestaten og hvilke konsekvenser det har for eleven, at blive betragtet som en ressource i konkurrencestaten. Projektet er besvaret med afsæt i Ove K. Pedersens skitsering af overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat, som ligeledes danner baggrund for opgavens forforståelse. Derudover benytter opgaven Michel Foucault til at analysere magt og diskurser, Richard Jenkins til at anskue konsekvenser for identiteten, suppleret med Anthony Giddens som udover sin identitetsteori bringer et fokus på individets refleksivitet. Gennemgående for analysen ses det, at eleverne både bliver skabt som ressource i konkurrencestaten, men ligeledes italesætter aspekter som ikke hører til i beskrivelsen af konkurrencestaten, og dermed kan elevernes selvforståelse, fagligt såvel som socialt, anskues som hverken funderet i velfærdsstaten eller konkurrencestaten. The scope of this project is to study how the student is created as a resource in The Competition State and which consequences it has for the student, to be considered as a resource in The Competition State. The project is based on Ove K. Pedersens description of the transition from The Welfare State to The Competition State, which establishes the foundation for the pre-understanding of the study. Beyond The Competition State, we use Michel Foucault to analyse power and discourses, Richard Jenkins regarding consequences for the identity, supplemented by Anthony Giddens who in addition to his identity theory also focus on the reflectivity of the individual. Throughout the analysis, it is shown that the students are created as a resource in The Competition State, but they also articulate aspects that aren’t included in the description of The Competition State and therefore the students sense of self, both academically as well as socially, is regarded as neither founded in The Welfare State nor The Competition State.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2014
VejledereSarah Alminde

Emneord

  • foucault
  • Ove Kaj Pedersen
  • børn
  • ressource
  • velfærsdsstat
  • giddens
  • skole
  • elev
  • jenkins
  • konkurrencestat