Drukner børnene i den flydende modernitet?

Maria Vindfeldt Jensen, Stella Rasmussen, Oliver Riemann & Christian Randing

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekt søger at afdækker hvilken rolle refleksiviteten spiller for den stigene alder for førstegangsfødende kvinder og nybagte fædre. Projektets empiriske grundlag bygger på to gruppeinterviews med informanter der matcher den gennemsnitlige aldersgruppe for førstegangsfødende og nybagte fædre, for at undersøge hvilke forskellige refleksioner der gør sig gældende i forhold til at stifte famille. Endvidere har vi inddraget to kvalitative interviews, med en privatpraktiserende psykolog, og en sexolog for at kunne understøtte og uddybe vores informanters udtagelser, gennem deres faglig og praktisk erfaring med parforhold og dets udfordringer. Projektets teoretiske grundlag, tager afsæt i Anthony Giddens og Zygmunt Baumans definition af det senmoderne samfund. Dette for at kunne belyse hvilke refleksioner og overvejelser vores informanter gør sig i henhold til børn ud fra en senmodernistisk forståelsesramme. Analysen er overordnet tematiseret på baggrund af begreberne; selvrealisering, frihed, til- og fravalg, samt parforholdets betydning for valgt om at stifte familie. Undersøgelsen beror på deres italesættelse og refleksioner omkring fremtidige valg og ønsker. Afslutningsvis diskuteres informanternes udtalelser, for at belyse hvorvidt den stigende alder for førstegangsfødende, kan skyldes et øget behov for selvrealisering, som senmoderniteten har medført og dermed en udskydelse af forpligtigelse og ansvarlighed, som forældrerollen betinger.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2012
VejledereMaria Vindfeldt Jensen, Stella Rasmussen, Oliver Riemann & Christian Randing

Emneord

  • Fertilitet
  • Førstegangsfødende
  • Selvrealisering
  • Senmodernitet