Det tilfældige møde i et socio-materielt handlingsfelt

Birgitte Klæbel & Pelle Jæger

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Dette projekt tager udgangspunkt i en empirisk begrundet anomali, ’det tilfældige møde’, hvilket vi definerer som, fænomenet hvor to mennesker enten falder i snak, løber ind i hinanden eller på anden måde kommer hinanden ved. Vi undersøger i dette projekt, om der kan skabes en kobling mellem oplevelser og Goffmans begreb om civil uopmærksomhed, således at oplevelser, såsom et tilfældigt møde mellem to individer, kan have en human værdi for byrummet. Metodisk er dette et case studie, af Carlsberg Byen som et særligt affektivt socio-materielt handlingsfelt, hvor vi med visuelt etnografisk feltarbejde, går i dybden med førnævnte fænomen og derudover hvad der kendetegner Carlsberg Byen, som et socio-materielt handlingsfelt. Slutteligt leder alt dette frem til hvilke betingelser der skal opfyldes for at et tilfældigt møde finder sted i Carlsberg Byens socio-materielle handlingsfelt. Abstract This project takes its starting point in an empirically founded anomaly, ’the random encounter’, which we define as, the phenomenon where two people either start talking, run in to each other or in any other way start associating with each other. With this project we research if there can be created a link between experiences and Goffman´s term of civil inattention, in such a way that experiences, such as a random encounter between two individuals, can have a humane value for the urban space. Methodically this is a case study of Carlsberg Byen, as an especially affective socio-material action space, where we with visual ethnographic fieldwork elaborate on the aforementioned phenomenon, and furthermore what characterises Carlsberg Byen as a socio-material action space. Conclusively this all leads to which conditions that must be met for a random encounter to occur in Carlsberg Byens socio-material action space.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2013
VejledereCharlotte Grum

Emneord

 • Socialitet
 • Goffman
 • Stedskvalitet
 • Florida
 • Civil uopmærksomhed
 • Det tilfældige møde
 • Affekt
 • Samhandlingsorden
 • Encounter
 • Den humane by
 • Etnografisk feltarbejde
 • Case studie
 • Socio-materiel handlingsfelt
 • Oplevelse