Det nye Vesterbro: The new Vesterbro

Astrid Andrea Schultz, Daniel Erik Bitton Mortensen, Emilie Sofie Rohr, Sofie Hansen & Tanita Kofoed Barming

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Det nye Vesterbro Dette projekt undersøger de demografiske forandringer, som Indre Vesterbro har oplevet siden starten af 1990’erne efter byfornyelsesprocessen, som blev igangsat i 1991. Med dette projekt ønsker vi at undersøge og analysere formålet med den førte bypolitik på Indre Vesterbro, og om de konkrete tiltag har resulteret i en gentrificeringsproces. Derudover diskuteres det, om de demografiske forandringer er en naturlig eller politisk styret proces. På baggrund af teorier af Neil Smith, David Harvey, Richard Florida samt teori om byplanlægning analyseres og diskuteres en handlingsplan for fornyelsen af Indre Vesterbro samt en evalueringsrapport af Vesterbro Byfornyelsescenter. I analysen og diskussionen inddrages kvalitativ empiri i form af dokumentanalyse og ekspertinterview samt kvantitativt materiale. Projektet konkluderer, at udviklingen på Indre Vesterbro godt kan betegnes som en gentrificeringsproces samt, at dette har været med til at ændre forudsætningerne for retten til byen. Abstract The new Vesterbro This paper examines the demographic changes of Indre Vesterbro since the beginning of the 1990’s after the processes of urban renewal, that were launched in 1991. This paper analyzes and examines the purpose of the urban policy that has been implemented at Indre Vesterbro and whether the specific actions have resulted in a process of gentrification. Furthermore it is discussed whether the demographic changes are a natural or a politically controlled part of urban development. Based on theories by Neil Smith, David Harvey, Richard Florida and theory of urban planning, the paper analyzes and discusses a rapport on the renewal of Indre Vesterbro and a evaluation rapport of the Vesterbro Centre of Urban Renewal. The analysis and discussion are based on qualitative empirical data, in the form of document analysis, expert interview and quantitative data. The paper concludes that the changes of Indre Vesterbro can be identified as a process of gentrification. Furthermore it concludes that these changes have resulted in new withholders of the right to the city.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2013
VejledereErik Axel

Emneord

  • Richard Florida
  • Byfornyelse
  • Neil Smith
  • Gentrification
  • David Harvey
  • Vesterbro
  • København
  • Den kreative klasse
  • Gentrificering
  • Retten til byen