Det legende byrum

Louise Secher, Anne Sophie Bendixen & Lise Holm-Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet “Det legende byrum” søger at redegøre for, hvordan planlægningen kan bidrage til en omformning af det eksisterende byrum, således at det bliver mere orienteret mod bevægelse. Der tages udgangspunkt i bevægelsesformen parkour, for at belyse dennes anderledes brug af byrummet i bevægelsesøjemed. Problemstillingen belyses således både gennem teori og empiri. Teorien behandler byrummet og dets forskellige strukturer og anvendelsesmuligheder samt borgeren i byrummet. Ydermere belyser den borgerinddragelse og dennes betydning for planlægningsprocessen. Udover teorien inddrages også Københavns Kommunes syn på byrum og bevægelse. Dette sker primært gennem Kommuneplan 2009. Empirien består af to kvalitative forskningsinterviews. Det ene er et enkeltmandsinterview med en repræsentant fra organisationen Streetmovement. Streetmovement repræsenterer et anderledes syn på brugen af byrummet og har samtidig erfaring med at anvende det eksisterende byrum til bevægelse. Enkeltmandsinterviewet fungerer derfor som en slags ekspertsyn på bevægelse i byrummet. I den forbindelse bruges interviewet også til at kaste lys over samarbejdet med Københavns Kommune samt vores ønske om at fremme nytænkning indenfor planlægningen hos selvsamme instans. Det andet interview er et fokusgruppe-interview med parkour-udøvere fra Streetmovement. Disse giver os en forståelse for borgerens brug af byrummet samt, hvad udformningen har af betydning herfor. Ydermere hjælper de os med at forstå, hvordan byrummet bør indrettes for at fordre til bevægelse. Projektet viser, at parkour-udøverne ser muligheder i de udfordringer, der ligger i brugen af byens rum til bevægelse. De bevæger sig på tværs af de strukturer, som samfundet lægger henover borgeren i dets udformning af det rationelle og praktiske byrum. Københavns Kommune bør derfor udvide deres horisont i forbindelse med planlægningen. De bør fokusere mere på omformningen af det eksisterende byrum fremfor at skabe nye byrum. Det er i den forbindelse relevant at inddrage de grå-områder, herunder de midlertidige byrum og overskudslandskaber, da disse netop kan bidrage med et stort forandringspotentiale i forhold til udformningen af et bevægelsesorienteret byrum. Ikke nok med at områderne kan være midlertidige, de kan også indrettes midlertidigt. Gennem sidstnævnte måde er det muligt for planlæggerne at være mere innovative, idet en anlæggelse af faciliteter til bevægelse ikke nødvendigvis er permanent. Gennem udnyttelse af de eksisterende byrum til midlertidigt brug eller de midlertidige byrum til permanent brug, mener vi, at Københavns Kommune dels kan spare penge, men også fremme bevægelsen og dermed folkesundheden i København. Borgerinddragelse er en måde at facilitere planlægningen af de eksisterende byrum på, samt sørge for at disse bliver anvendt. Afslutningsvis præsenteres projektets udfald gennem en toolbox. Denne viser, hvad planlæggerne skal holde sig for øje ved omformningen af det eksisterende byrum, så det orienteres mere mod bevægelse: • Se potentiale i det eksisterende • Se potentiale i midlertidig omformning af det eksisterende rum. Flytbare og temporale faciliteter bør prioriteres • Sørge for at elementerne i byrummet kan bruges på forskellige måder af forskellige borgere. Der skal være plads til både leg og latte • Konstant fysisk og tidslig tilgængelighed • Inddrage idégeneratorer der repræsenterer innovation og kreativitet • Inddrage borgerne i planlægningsprocessen gennem eksempelvis idéseminarer og høringsprocesser • Synliggøre bevægelsen i byrummet

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jan. 2011
VejledereBo Elling

Emneord

 • Borgerinddragelse
 • innovation
 • eksisterende byrum
 • den kreative klasse
 • Københavns Kommuneplan 2005 og 2009
 • dialektiske byrum
 • byrum
 • overskudslandskaber
 • Henri Lefebvre
 • Kommunikativ planlægning
 • Habermas
 • parkour
 • interview
 • midlertidige byrum