Det Engelske Gentleman-ideal i 1600-tallet

Mikkel Nohr Jensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger spørgsmålet om, hvorvidt de politiske og sociale udviklinger i 1600-tallets England, og i særdeleshed Den Engelske Borgerkrig, påvirkede synet på, hvad der kendetegnede en engelsk gentleman, og dennes rolle i samfundet. Dette gøres gennem analyse af fire værker fra 1600-tallet, indenfor den genre der på engelsk kaldes courtesy books. Formålet med analysen er at afdække om der er forskelle i tematikken, og synet på gentleman-begrebet, i de værker der ligger efter Den Engelske Borgerkrig i forhold til de værker, der ligger efter borgerkrigen. Specialet munder ud i den konklusion at synet på en gentleman grundlæggende forblev det samme for de fleste, solidt plantet i kristendommen, samt stoisk og aristotelisk filosofi. Et enkelt af de analyserede værker tyder dog på at Borgerkrigen, og de politiske udviklinger mere bredt, rykkede nogle i retning af et mere hobbesianisk, eller machiavellistisk, syn på samfundet, og dermed også en andet opfattelse af den engelske gentleman og hans rolle i samfundet. Det er dog svært at vurdere Borgerkrigens rolle sammenlignet med andre faktorer(ideologisk inspiration fra udlandet eksempelvis) og det begrænsede kildemateriale gør det umuligt i specialet at drage solide konklusioner om samfundets generelt. Med henblik på at finde ud af om de tendenser der gør sig gældende i den lille sample, der er analyseret i specialet, svarer til udviklingen i samfundet generelt er påkrævet yderligere undersøgelser, med et bredere litterært kildemateriale, og eventuelt inddragelse af andre typer kilder. English abstract: This thesis explores the question of whether the political and social developments in 17th century England, particularly the English Civil War, affected the view within England of what characterized an English gentleman and the role of such in society. This is done through an analysis of four 17th century English courtesy books. The purpose of the analysis is to find out whether there are differences in the themes and the view of the concept of a gentleman in the works from before the English Civil War as opposed to those from after the war. The analysis leads to the conclusion that the concept of a gentleman did remain basically the same for most, solidly grounded in Christianity plus Stoic and Aristotelian philosophy. One of the analyzed works do however lend credibility to the assumption that the Civil War, and the broader political developments of 17th century England, did move some people in the direction of a more hobbesian, or machiavellistic view on society, thereby also changing their conception of a gentleman, and his function in society. It is very hard however to disentangle the role of the Civil War in this development compared to the role of other factors(foreign inspiration for example) and the limited sample which forms the source material makes at impossible for this thesis to draw solid conclusions about society as a whole. In order to explore whether the impression gained from this small sample is applicable to English society as a whole more studies are surely called for, making use of a larger sample of courtesy literature, perhaps in combination also with other kinds of sources.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 sep. 2009

Emneord

 • puritanerne
 • Charles I
 • court and country
 • Charles den første
 • gentleman-ideal
 • revisionisme(i studiet af Den Engelske Borgerkrig)
 • Charles d. 1.
 • engelsk overklasse
 • Long parlamentet
 • Richard Allestree
 • Engelsk borgerkrig
 • Marxisme(i studiet af Den Engelske Borgerkrig)
 • Den Engelske Borgerkrig
 • Advice to a Son
 • The Compleat Gentleman
 • Braithwait's The English Gentleman
 • landadel
 • puritanisme
 • Henry Peacham
 • Peacham's Compleat Gentleman
 • puritanske bevægelse
 • Richard Braithwait
 • Osborne's Advice to a Son
 • engelsk adel
 • engelske revolution
 • Francis Osborne
 • rangklasser
 • A Gentlemans Calling
 • gentleman-begreb
 • Richard Brathwaite
 • Long-parlamentet
 • Karl 1.
 • gentleman
 • manerbøger
 • post-revisionisme(i studiet af Den Engelske Borgerkrig)