Den horisontale genoverførsels betydning for evolultionsteorien: The influence of horizontal gene transfer on theory of evolution

Malene Cohen, Anfinn Joensen, Marie B. Larsen & Nanna B. Schrøder

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Det undersøges hvorfor grundlæggende, forståelsesmæssige ændringer forekommer inden for evolutionsbiologien. Dette vil blive diskuteret ud fra Thomas Kuhns, Sir Karl Poppers og Imre Lakatos’ videnskabsteorier. Den nuværende opfattelse af evolutionen går på, at genetisk materiale bliver nedarvet, mutationer giver ophav til variation og at der er selektion for særligt fordelagtige træk, således at disse vil blive de mest dominerende. Der er gennem tiderne blevet opbygget en række fylogenetiske træer, der viser slægtskabet mellem de forskellige arter. Horisontal genoverførsel er overførsel af DNA fra en organisme til en anden der ikke er dens afkom og det kan derfor have indflydelse på den genetiske variation og opbygningen af fylogenetiske træer. Det undersøges med hjælp af de tre videnskabsteoretikere, hvor stor indflydelse horisontal genoverførsel har for evolutionsteorien. Konklusionen er, at grundlæggende forståelsesmæssige ændringer i større eller mindre grad er katalyseret af anomalier og at fremkomsten af disse, dels kommer af begrænsninger i den menneskelige forståelse, dels er et produkt af den historiske kontekst. Det ser for os ud til at den horisontale genoverførsel danner grundlag for en ændring i opfattelsen af arvegang og opbygningen af fylogenetiske træer, men ud fra dette projekt kan vi ikke vurdere hvor stort et omfang ændringen vil få. It is examined why basic and comprehensible changes occur within evolutionary biology. This will be discussed on the basis of the scientific theories of Thomas Kuhn, Sir Karl Popper and Imre Lakatos. The foundation of the present understanding of evolution is, that genetic material is inherited, mutations are the source of variation and that there is selection for advantageous features, so that these will be the most dominating ones. Phylogenetic trees show the relationship between different species and through the times a number of these have been constructed. Horizontal gene transfer is the transfer of DNA from one organism to another, which is not its offspring and therefore it can influence the genetic variation and the construction of phylogenetic trees. From the view of the three scientific theorists it is examined how great an influence horizontal gene transfer has on the evolutionary theory. The conclusions are that basic and comprehensible changes to some extent are catalysed by anomalies and that the appearance of these partly comes from limitations of the human comprehension and partly are products of the historical context. For us it looks like horizontal gene transfer provides a basis for a change in the view of inheritance and the construction of phylogenetic trees, but on the basis of this project we cannot judge to what extent the change will be.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • Kuhn
  • HGT
  • komparative analyser
  • Popper
  • evolution
  • paradigme
  • Lakatos
  • fylogeni