Den danske velfærdstats demografiske udfordring: The demographic challenge of the danish wellfare state

Daniel Aarfelt Andersen, Jens-Oliver Hancke, Louise Kure, Oliver Boel & Eugen Durig

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Dansk: Dette projekt undersøger den danske og den amerikanske velfærdsstat, ved at kigge på den universelle og den residuale velfærdsmodel som er tilhørende i henholdsvis Danmark og USA. Dette har vi gjort med henblik på at analysere den demografiske udfordring med et stigende antal af ældre mod et faldende antal af erhvervsaktive til at finansiere dette. Der vil om få år ikke længere være råd til at tage hånd om alle borgere. Der er et voksende problem i forhold til aldersdifferentieringen, hvilke resulterer i at den danske stat ren økonomisk ikke kan følge med. Vi har forsøgt, at undersøge, hvilke muligheder der kan være for at løse dette problem. Her har vi bl.a. kigget på brugerbetaling på almindelige lægebesøg for denne finansiering. For at finde den bedst mulige løsning vil vi lave en komparativ analyse af den universelle og residuale velfærdsmodel. I og med brugerbetalingen er inspireret af den residuale model vil den blive inddraget for at undersøge hvordan velfærden fungerer, samt undersøge hvordan borgerne lever og trives i modellen. Derudover vil vi med hjælp af T.H Marshalls velfærdsteori undersøge, hvad en velfærdsstat er og hvilke velfærdsmodeller der er hhv. Danmark og USA. Ulrich Bech er en anden sociolog og samfundsforsker, som vi benytter til at belyse samfundsudviklingen. Via Bechs teori om risikosamfundet undersøges borgernes ønsker og krav til, hvad et godt velfærdssamfund er, samt teorien om økonomisk ulighed benyttes til at belyse borgernes mulighed for brugerbetaling på lægebesøgene. Ved hjælp af en analyse af brugerbetaling som funktion konkluderes der i rapporten, at brugerbetaling ved kontakt til almen lægepraksis med en sats på 118% svarende til 390 kr. per kontakt, i teorien vil kunne sikre ældreforsørgelsen uden at trække på kvaliteten. Dog er der adskillige faktorer der spiller ind, hvor der konkluderes at de positive opvejer de negative. Således konkluderes der endeligt at brugerbetaling fungerer i teorien, men en implementering i praksis kræver adskillige justeringer. English: The project looks into the Danish and the American welfare states. The Scandinavian (universal) model and the American liberal (residual) welfare model. By studying the demographic encounters of the increasing number of the elderly generation against the decreasing number of the workforce. In a few years it will not be possible to take care of all the citizens in our society because the elderly generation will be so much bigger than the workforce. Trying to solve the impending problem by studying the payment by users on doctor appointments. Finding the best solution by making a comparative analysis of the Scandinavian (universal) and liberal (residual) welfare model, and the payment by users on doctor appointments are inspired by the liberal (residual) welfare model. The welfare model is also being used as a study of how the citizen will take to the model. The British sociologist T.H Marshall defines the welfare state and which welfare models there respectively are in Denmark and America. The German sociologist Ulrich Beck is used to clarify the change of the society. Beck´s theory about the “Risk of The Society” is used to examine the citizen’s wishes and requirements to define a better welfare. The theory about the “Economic Inequality” is being used to clarify the citizen’s options to be charged at the doctor. By analysing the payment by users on doctor appointments as a function, the report concludes that payment at each visit at 118% equals 390 Danish crowns in theory could maintain the existing level. However, several factors are to be considered and the positive factors outnumber the negative ones. So the final conclusion will be that payment at each visit could function in theory, but the implementation will require several adjustments.

UddannelserSamfundsfag, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2015
VejledereHans Beck

Emneord

  • Danmark
  • USA
  • Ulighed