Debatten om Københavns Kommunes nye styreform- udvalgsstyret som ideal

Marie-Louise Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale tager udgangspunkt i den kritik, der er af Københavns Kommunes nuværende styreform mellemformstyret med delt administrativ ledelse og de italesættelser, der har været af udvalgsstyret som løsning. Mellemformstyret med delt administration kritiseres af embedsmænd og politikere internt i Københavns Kommune, af regeringen og af erhvervslivet for at være ineffektiv, skabe uklarhed om ansvarsfordeling og føre til ugennemsigtige beslutningsprocesser. Som modsvar til denne kritik har regeringen fremsat lovforslag om indførelsen af udvalgsstyre i Københavns Kommune. Specialet placerer sig i feltet for debatten, og analyserer, hvordan embedsmænd og politikere italesætter problemerne ved mellemformstyret med delt administrativ ledelse og hvilke løsningsmuligheder, de italesætter i forbindelse med indførelse af en ny styreform. Specialet placerer sig videnskabsteoretisk inden for den konstruktivistiske fortolkningsramme, hvorfor det analytiske fokus er på italesættelsers kon-struerende karakter. Specialet er derfor interesseret i, hvordan specifikke italesættelser henter forklaringskraft i en ’standardviden’, og hvilke konsekvenser en sådan ’standardviden’ har for, hvad der anses som muligt og ikke muligt i indførelsen af en ny styreform. Som analytisk redskab udvikler specialet to idealer til at indfange institutionens meningsudfyldelse af relationen mellem embedsmænd og politikere. Det ene ideal klassificeres det klassiske ideal og det andet ideal klassificeres New Public Management idealet. De to idealer udledes teoretisk ved først at identificere det repræsentative demokrati og Webers bureaukratiideal som to grundsten i den offentlige forvaltnings selvforståelse. Disse grundsten udgør det klassiske ideal. Dernæst identificeres NPM idealet som den udvikling, der har været i den offentlige forvaltnings selvforståelse inden for de seneste årtier, hvor forandring er blevet til et krav i sig selv, og hvor markedslignende løsninger er blevet introduceret som forsøg på at effektivisere og afskaffe bureaukratiske sagsprocesser. De to idealer udgør to forskellige bud på relationen mellem politikere og embedsmænd, og på hvad god offentlig forvaltning er. Specialet søger ikke at generalisere eller at identificere årsagssammenhænge mellem problemidentifikation og løsningsmuligheder. I stedet er fokus for konklusionen, at mulighederne ved indførelse af udvalgsstyre i Københavns Kommune italesættes forskelligt, mens der ikke rejses spørgsmål ved udvalgsstyret som løsning. Ved analytisk fokus på den disharmoni, der er mellem aktørernes italesættelse af, hvad udvalgsstyret vil kunne føre med sig, fremanalyseres udvalgsstyret kontingente karakter.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 nov. 2010
VejledereAnnika Agger

Emneord

  • Københavns Kommune
  • udvalgsstyre