Dansk flygtningepolitiks udvikling - Fra Balkan til det arabiske forår: Development of danish refugee policies - from Balkan ti the arabic spring

Christina Hammer, Lasse Olsen, Nicklas Nissen, Emil Phillipsen & Christian Petersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge, hvorvidt man kan argumentere for, at den danske regering har gennemgået en udvikling hen i mod mere neo-nationalistiske tendenser. Dette skal ses i forhold til Nyrup-regeringen, der kom til magten i 1993. Begge regeringer har håndteret store flygtningestrømme, men deres tilgange til flygtninge har været meget forskellige. Her refereres der henholdsvis til flygtningekrisen fra Balkan, og den aktuelle flygtningekrise fra det arabiske forår. I 1990’erne opfordrede Nyrup-regeringen danskerne til at være åbne, mens Løkke-regeringen selv ytrer, at de ønsker så få flygtninge som muligt. Som modpol til det neo-nationalistiske perspektiv, har vi valgt Ulrich Becks teori om “den globale verdensborger” samt andre kosmopolitiske synspunkter. Disse to perspektiver, vil vi benytte til at tydeliggøre de ligheder eller uligheder der er mellem Nyrup- og Løkke-regeringen. Projektet anvender en socialkonstruktivistisk tilgang. Vi søger at uddybe og overskueliggøre den proces der er fundet sted, samt evt. årsager til udviklingen af den danske flygtningepolitik. Dette vil vi gøre ved hjælp af dokumentanalyser, kvantitativ empiri og historisk data. ------- The purpose of this investigation is to explore the argument that the Danish government has proceeded toward a more neo-nationalistic approach to its Immigrations laws. This will be viewed in relation to the former Poul Nyrup Rasmussen Government who came into power in 1993. This, and the current government in power have had to manage large streams of refugees, but their approaches have been significantly different. We will be referring to the earlier Balkan crisis and the current refugee crisis from the Arabian spring. In 1990s, the Nyrup-government encouraged the Danish people to be open and welcoming to the influx of refugees, where as the new government under Lars Løkke Rasmussen are proclaiming that their aspirations are to limit this migration. As a counter to the neo-nationalistic perspective, we have chosen Ulrich Becks theory “The global world citizen” as well as other cosmopolitical views to explore the similarities and inequalities between the previous Nyrup government and current government in Power. This project will use a social constructive approach to seek, clarify and explore the processes used by these two governments as well as understanding motivations to the development of the Danish immigration policy. We will use document analysis, quantitative interpretation and historical data to validate our arguments.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2015

Emneord

  • flygtningepolitik
  • socialkonstruktivisme