Dannelsen af kulturel identitet - En undersøgelse af tilhørsforhold til Danmark for unge efterkommer af indvandrer fra mellemøstlige lande

Liv Katerina Olesen, Celina Wulff Nitsche & Jonna Irene Ørris

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan unge efterkommere af indvandrere fra mellemøstlige lande, formår at navigere mellem deres forskellige kulturer, og
herved hvordan de skaber deres identitet i spændingsfeltet mellem disse. Det undersøges, hvilke faktorer der er betydningsfulde i forhold til de unge menneskers tilknytning til Danmark, herunder også hvilken betydning deres anden kultur har.
I samspil mellem vores teori og empiri, bliver det belyst, hvordan etnicitet kan forstås, og endvidere hvordan politikere kan ses som havende en diskursiv magt til at kategorisere bestemte grupper i samfundet, som ikke værende etniske danskere. Der undersøges derfor om denne politiske diskurs er af betydning for de unge menneskers følelse af at have en dansk nationalidentitet.

For at opnå en dybere indsigt i, hvordan unge efterkommere af indvandrere fra mellemøstlige lande oplever ovenstående, er problemstillingen blevet undersøgt ved den kvalitative forskningstilgang. Der er udført to narrative interviews, og herefter er der blevet tilvalgt teorier som kan ses i forlængelse af de unges fortællinger.
Projektet er undersøgt ved et fænomenologisk og socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk udgangspunkt.

På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at de to informanter har forskellige måder at navigere mellem deres respektive kulturer på, og endvidere også forskellige måder at danne deres identitet i samspil med disse kulturer på. Det kan derfor fastslås, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem den måde de unge danner deres identitet på og deres tilhørsforhold til Danmark.

Man ser dog et mønster i de to informanters fortællinger. Det fremgår hos begge, at familien og den nære omgangskreds er betydningsfuld for den måde, hvorpå de danner deres identitet, samt måden de navigerer mellem deres forskellige kulturer på. De unge giver udtryk for at have et stærkt tilhørsforhold til Danmark, mens at deres tilknytning til familiens oprindelsesland er forskellig. Derfor ses der heller ikke et mønster i deres forhold til det land, de har rødder i, og deres tilknytning til Danmark. Den politiske magt påvirker dem ikke som enkelte individer, men derimod påvirkes de igennem de definerede grupper som de indgår i. Den nationale tilknytning, består i, at de taler dansk, er vokset op i Danmark, og generelt har deres dagligdag i Danmark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider59
VejledereYvonne Mørck

Emneord

  • Etnicitet
  • Identitet
  • Tilhørsforhold