Casestudie af de særlige rådgivere i centraladministrationen i Danmark 1998-2018

Katrine Lind Danø & Julie Larsen Jacobsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Resume
Dette projekt undersøger hvilken udvikling, der har været i forholdene omkring de særlige rådgivere i den danske centraladministration i perioden 1998 til 2018. Udgangsåret er valgt, da 1998 er det år, hvor de særlige rådgivere fik deres egen stillingsbetegnelse i Danmark.
Fænomenet “særlige rådgivere” undersøges ved hjælp af John Gerrings metodiske tilgang om single casestudie. Denne metodiske tilgang suppleres af en dokumentanalyse af en række officielle dokumenter, herunder Finansministeriets tre betænkninger om ministre, embedsmænd og særlige rådgivere, der er udgivet mellem 1998 og 2013.
Der inddrages teori om formel politisering, og projektet har taget udgangspunkt i problemformuleringen: Hvilken udvikling har der været i den formelle politisering i den danske centraladministration i perioden 1998 til 2018?

Projektet undersøger en række forhold, der omhandler de særlige rådgivere:
- Definitionen
- Antal
- Lovgivning, retningslinjer og hjemmelsgrundlag
- Lønniveau
- Organisatorisk placering
- Ledelsesbeføjelser
- Uddannelsesbaggrund og tidligere ansættelser
- Funktion og arbejdsopgaver
- Ansættelses- og fratrædelsesvilkår

Vores undersøgelse viser, at der har været en udvikling i måden, man har defineret en ”særlig rådgiver”. I 1998 blev de særlige rådgivere defineret ud fra deres funktion eller rekruttering, mens de siden 2004 er blevet defineret på baggrund af deres ansættelsesforhold og beføjelser, herunder den særlige rådgivers tilknytning til ministerens funktionsperiode.
Der er også sket en udvikling i antallet af særlige rådgivere, der er steget markant fra fire i 1998 til 20 i maj 2018.
Ligeledes er der sket ændringer i de særlige rådgiveres uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund. De særlige rådgivere er i perioden gået fra hovedsageligt at have en journalistisk baggrund til, at størstedelen nu har en lang videregående uddannelse. Vores undersøgelse viser, at antallet af særlige rådgivere, der er rekrutteret fra det politiske bagland, har varieret gennem årene.
Vores undersøgelse viser, at det kan være vanskeligt præcist at definere, hvad der er de særlige rådgiveres funktion. I 1998 skyldes dette, at de særlige rådgivere ikke tidligere havde haft en særskilt stillingsbetegnelse. I de senere år har det været vanskeligt, da de særlige rådgiveres funktioner varierer mellem ministerierne.
Generelt er der sket en præcisering af retningslinjerne omkring alle de forhold, der undersøges i dette projekt, herunder i de særlige rådgiveres ansættelses- og fratrædelsesvilkår, organisatoriske placering og ledelsesbeføjelser siden 1998.
Vores undersøgelse viser, at der er sket en udvikling i samtlige af de forhold, der indgår i dette projekt og vi konkluderer, at der har været en udvikling i den formelle politisering i Danmark i denne periode.UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider57
VejledereBirgitte Poulsen