Boringsnær grundvandsbeskyttelse -BNBO

Signe Flink & Nikolaj Thyssen Dam

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dansk Resumé: Almene grundvandsindvindingsanlæg bliver på nuværende tidspunkt beskyttet ved en 25 m beskyttelseszone. Udover 25 meters beskyttelseszonen er der kommet en ny zone, som kommunerne kan etablere omkring boringen for at beskytte drikkevandsressourcen, som kaldes Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). På nuværende tidspunkt er BNBO ikke obligatorisk for alle indvindingsboringer, men det foreslår DANVA og Landbrug & Fødevarer, at det bliver, hvilket miljøminister Ida Auken også har vist interesse for. Dog er der også kritikpunkter ved beregningsmetoden for BNBO, som bevirker, at der kan opstå udfordringer i forhold til administreringen omkring BNBO samt usikkerhed i forhold til det beskyttelsesniveau, som BNBO giver. Nærværende speciale tager udgangspunkt i to casekommuner, henholdsvis Aalborg og Aarhus, hvor BNBO er anvendt som et værktøj i den grundvandsbeskyttende indsatsplanlægning. Det analyseres, hvilke nye muligheder BNBO giver kommunerne for at beskytte drikke- og grundvandsressourcen, og hvorvidt BNBO vil forbedre kommunernes muligheder herfor. Derudover undersøges det, hvilke muligheder og barriere der er ved BNBO. Beregningsmetoden samt BNBO i forhold til den øvrige drikke- og grundvandsbeskyttelse belyses. Afslutningsvis diskuteres det, om BNBO vil være velegnet som obligatorisk beskyttelsesområde. Det konkluderes, at BNBO giver kommunerne bedre muligheder for at lave en udvidet beskyttelse i områder, hvor der er behov for dette, samt at BNBO giver gode muligheder for at lave forebyggende beskyttelse. BNBO kan optimeres, hvis de terrænnære forhold inkluderes i beregningen af størrelsen på BNBO, hvilket vil gøre den mere stedspecifik i forhold til den beskyttelse, BNBO giver. Dette vil også forstærke begrundelse for størrelse og placering af BNBO. BNBO inkluderer ikke nedsivningsområdet, hvilket betyder, at BNBO ikke nødvendigvis beskytter det område, hvor grundvandet dannes. Dette kan medføre, at en boring, hvor der er udlagt BNBO, må lukkes grundet en forurening, som kan ske i nedsivningsområdet. Udlægningen af BNBO giver derfor bedst mening, hvis det udlægges sammen med den øvrige grundvandsbeskyttelse, som indsatsplanerne, og BNBO derved fungerer som ét værktøj ud af flere, i en helhedsorienteret drikke- og grundvandsbeskyttelse. BNBO vil derfor heller ikke være velegnet til at gøre til obligatorisk beskyttelseszone men bedre til at indgå, hvor der er behov for ekstra beskyttelse. -Abstract in english: Communal groundwater abstraction wells are, for the time being, being protected with a protection zone of 25 meters. Beyond the 25 m protection zone a new zone is now available, which the municipalities can establish around the abstraction well to protect the drinking water resource, which is called “Near well protection area”(BNBO). BNBO is currently not mandatory for all abstraction wells, but it has been suggested by DANVA and Agriculture & Food that it should be, which the Minister of Environment Ida Auken also has shown interest for. But there are also points of critique about the calculation method for BNBO, which causes challenges to appear with regard to the administration of BNBO as well as insecurity with regard to level of protection that BNBO gives. The present Master Thesis is based in two cases in Aalborg and Aarhus municipality, where BNBO is used as a tool in the groundwater protecting action plan. It is analyzed which new possibilities BNBO is providing the municipalities with in regard to the protection of the drinking water and groundwater resource, and whether BNBO will improve the possibility for the municipalities to do this. In addition to this it is investigated which possibilities and obstacles there are with BNBO. The calculation method together with BNBO in regard to the remaining drinking water and groundwater resource is illuminated. In the end it is discussed whether BNBO will be suitable as a mandatory protection area. It is concluded that BNBO provides the municipalities with better possibilities to make an expanded protection in near well areas, where this is needed, and BNBO also gives good possibilities to make a preventive protection. BNBO can be optimized if the near surface conditions were included in the calculation of the size of BNBO, which would make it more locally specific in regard to the protection that BNBO offers. This would also enhance the reason for the size and placement of BNBO. BNBO doesn’t include the infiltration area, which means that BNBO doesn’t necessarily protect the area where the groundwater is originated from. The result can be that a well where BNBO is laid out has to be closed because of a pollution that has happened in the infiltration area. The placement of BNBO therefore makes most sense if it is placed together with the remaining groundwater protection, like the action plans, and thereby BNBO works as a toll among more in a holistic drinking water and groundwater protection. BNBO will therefore also not be suitable to be a mandatory protection zone, but is better included where there is an extra need for protection.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2013
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

 • Grundvandsbeskyttelse
 • Aarhus
 • indsatsplanlægning
 • Signe Flink
 • BNBO
 • Grundvand
 • grundvandsplanlægning
 • boringsnær
 • Aalborg
 • drikkevand
 • Nikolaj Thyseen Dam
 • Beder
 • drikkevandsbeskyttelse