Biocentre i Nairobi -en kombineret sanitets- og energiløsning: Biocentres in Nairobi -A combined sanitation and energy solution

Karen Præstegaard Hendriksen, Sidsel Ammitzbøll Bogh & Sofie K. Møhlenfeldt Hemmingsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract If the future sanitation and energy problems are to be solved, it is necessary to rethink the methods. Biocentres are a unique combination of a sanitation and energy solution, which additionally contains social aspects. The biocentres are tailored to the slum areas of Nairobi. They are built by the Kenyan organisation Umande Trust in cooperation with community groups. The focus of this report is on the sustainability of the biocentres and furthermore, we investigate the possibilities of closing the loop in the biocentres, so they will no longer have a actual waste product. To attempt our problem formulation we have done a field study in Nairobi. In cooperation with Umande Trust we have chosen two biocentres as cases, that is Kisumu Ndogo and Nyaharwa. Through these cases we have investigated specific and general barriers to make the biocentres sustainable, and to close the loop in the biocentres. This has made us capable of coming up with possible solutions for the two cases and state models for conceptual solutions. Due to lack of investigation on post-treatment methods for slurry from biogas production based on human waste, the conclusions of this report is mainly based on our own empirical data. Only if a large number of initiatives are taken, the biocentres in Nairobi can become a sustainable solution. Right now, the toilet facilities are often used, but only a few are using the biogas produced. Furthermore, problems due to inorganic waste in the slurry complicate the post-treatment, and the biocentres do not function as the rendezvous, they were intended to be. Our conclusion is, that to describe the biocentres as a sustainable solution in the future, it is crucial that the biogas is used. One initiative could be to build public kitchens away from the biocentres, so that the toilets are brought out of focus during cooking. Furthermore, it is important to make an effort towards more social events. With regards to closing the loop, we think that the most suitable post-treatment method at the present moment is to store the liquid fraction from post-separated slurry, so it can be used as a fertiliser hereupon. The fibre fraction should be incinerated to eliminate the danger of contamination and to reduce environmental risks. Resume Det er nødvendigt at tænke i nye baner, hvis fremtidens sanitets- og energiproblemer skal imødegås. Biocentre er en unik kombination af en sanitets- og energiløsning, der ydermere rummer sociale tiltag. Biocentrene er tilpasset slumområderne i og omkring Nairobi. De opføres af den kenyanske organisation Umande Trust, i samarbejde med lokale grupper. I denne rapport sætter vi fokus på biocentrenes bæredygtighed og undersøger mulighederne for at lukke kredsløbet omkring biocentrene, sådan at de ikke længere har noget egentligt affaldsprodukt. For at besvare vores problemformulering har vi været på feltarbejde i Nairobi. Vi har i samarbejde med Umande Trust udvalgt to biocentre som cases, nemlig Kisumu Ndogo og Nyaharwa. Ud fra disse cases har vi undersøgt specifikke og generelle barrierer for, at biocentrene kan blive bæredygtige, og for at kredsløbet omkring disse kan lukkes. Dette har gjort os i stand til at komme med løsningsforslag til de to cases og til at fremsætte konceptuelle løsningsmodeller. På grund af manglende videnskabelige undersøgelser om efterbehandlingsmetoder til slam fra biogasproduktion af humanaffald, er vores rapport og konklusioner primært baseret på egen empiri. Biocentrene i Nairobi kan kun blive en bæredygtig løsning, hvis der tages en lang række tiltag. Lige nu er toiletfaciliteterne velbenyttede, men der ikke er mange, der benytter den producerede biogas. Derudover er der problemer med uorganisk affald i slammet, hvilket besværliggør efterbehandlingen, og biocentrene fungerer ikke som det samlingssted, som det oprindeligt var tiltænkt. Vi konkluderer, at for at biocentrene i fremtiden kan betegnes som en bæredygtig løsning, er det afgørende, at biogassen faktisk benyttes. Et tiltag kunne være at bygge offentlige køkkener væk fra biocentret, således at fokus fjernes fra toiletterne under madlavning. Derudover er det vigtigt, at der tages initiativ til sociale arrangementer. Med hensyn til at lukke kredsløbet mener vi, at den bedste efterbehandlingsmetode på nuværende tidspunkt vil være opbevaring af væskefraktionen fra eftersepareret slam, så den herefter kan bruges som gødning. Fiberfraktionen bør afbrændes for at eliminere smittefare og begrænse miljørisici.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jan. 2011
VejledereSøren Lund

Emneord

  • slam
  • whitepaper
  • biogas
  • biocentre
  • efterbehandling af slam
  • sanitet
  • humanaffald
  • Umande Trust