Bevidsthed og bevidsthedsudvikling - En kritik af Jes Bertelsens forfatterskab samt diskussion af den ny meditations- og bevidsthedsforskning

Simon Vittus Jasper Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Resume Det nærværende kandidat-speciale er beskæftiget med en undersøgelse af den moderne mystiker Jes Bertelsens forfatterskab. Undersøgelsen forsøger at indplacere Bertelsens forfatterskab i en moderne akademisk kontekst ved at sammenligne Bertelsens teorier med bl.a. den nyeste akademiske forskning. Sagen er nemlig, at der i disse år gøres videnskabelige landvindinger, hvilket gør muligheden større for, at man kan efterprøve de mystiske teorier. Specialet starter med at redegøre for Jes Bertelsens generelle teori; syv-plans-ontologien. Herefter bliver Bertelsens teori om jeg-bevidsthedens opståen sammenlignet med Julian Jaynes’ ditto. Jaynes har været beskæftiget med en undersøgelse af, hvordan mennesket navigerede i verden før jegets opståen. I sammenligningen med Bertelsen viser det sig, at de er fælles om at pointere to træk ved den menneskelige bevidsthed før jegets opståen. 1) at der er tale om to fakulteter i sindet, imellem hvilke der foregår en kommunikation. 2) at den modtagende af disse fakulteter ikke kan modsætte sig denne kommunikation, hvorfor der ikke er nogen reel valgfrihed. Mens Jaynes var koncentreret om spørgsmålet om bevidsthedens udvikling før jegets opståen, er Jeremy Rifkin koncentreret om bevidsthedens udvikling i fremtiden. Rifkin har undersøgt empatiens udbredelse og fundet, at den har fortsat med at udbrede sig – lige fra at inkludere kun dem, man var forbundet med via blodets bånd til verdensreligionerne og nationalstaterne. Rifkins pointe mht. empatiens mulige fremtidige udvikling er, at empatien vil blive ved med at vokse, for på et tidspunkt at rumme alle mennesker. Med andre ord er der et stort sammenfald mellem de måder, hvorpå Bertelsen og Rifkin fremskriver bevidsthedens udvikling. Bertelsens fremskrivninger implicerer ligeledes en mere empatisk tidsalder. Herefter diskuterer jeg fysikalisme og emergens-teori. Bertelsen er enig med både fysikalister og emergens-teoretikerne i enkelte punkter. Bertelsen er enig med fysikalisterne i, at alt har ét ophav; med andre ord er Bertelsen monist. Heroverfor er Bertelsens ontologi lagdelt i forskellige planer, som minder om den måde, emergens-teoretikeren inddeler virkeligheden på (i de såkaldte genuine novelties). I gennemgangen af den moderne neurologiske forskning viste det sig entydigt, at der findes fysiologiske forandringer i hjernen på mediterende. Dette sætter fysikalismen i et alvorligt forklaringsproblem. Fysikalismen kan ikke både arbejde med teserne, at 1) der findes bevidsthed, og 2) at al kausalitet udgår fra det fysiske. De neurologiske forsøg viser netop, at der udgår kausalitet fra det bevidsthedsmæssige. Herefter diskuteres den konstruktivistiske versus den perennialistiske mystik-forståelse. Konstruktivismen anser det for usandsynligt, at mystikeren kan få adgang til en virkelighed, som ikke er konstrueret, eftersom alt bevidsthedsindhold er konstrueret. Perennialisten svarer ved at hævde eksistensen af de såkaldte PCEs; bevidsthedstilstande, som er rene, uden indhold. Konstruktivisten spørger så, hvordan mystikeren kan vide, hvad det er, han erfarer, når hans bevidsthed påstås at være ren. Bertelsen har redegjort for dette problem; og det anføres, at der i de højeste mystiske tilstande forefindes en direkte erfaring af virkeligheden; af virkeligheden som den er i sig selv. Dvs. et radikalt brud med Kant, samt at der forefindes, hvad der her i specialet har været benævnt som ’en sammensmeltning af det ontologiske og det epistemologiske.’ Herefter rejses spørgsmålet om perennialisme og videnskabelig evidens. Analysen viser, at der findes dele af den etablerede videnskab, som dels ikke kan efterprøves og dels, som bare ikke bliver efterprøvet af lægmanden, men hvis eksistensberettigelse ikke påtvivles af dén grund. Det påpeges, at de samme forhold gør sig gældende inden for mystikken. Dette fører til konklusionen, at det ikke kan være pga. en forskel i muligheden for at efterprøve teorierne, at der findes en generel skepsis over for de mystiske teorier. Herefter spørges der ind til, om mystikken kan forudsige fremtidige begivenheder, som videnskaben også kan det. Efter en længere dokumentation for resultaterne af de positive virkninger, efter indførelsen af meditations-programmer på mange forskellige områder, konkluderes det, at mystikken er i stand til at forudsige fremtidige begivenheder; især når man ganske oplagt vælger at overføre den nøjagtighed, som findes i samfunds- og humanvidenskaberne. I problemformuleringen lød det: - Hvilke grunde finder vi til at mene, at teorierne i Jes Bertelsens mystiske forfatterskab er plausible henholdsvis uplausible? På baggrund af det ovenstående konkluderes det følgende: I det nærværende har vi set følgende specifikke, elementer, hvilke giver os anledning til at mene, at teorierne i Jes Bertelsens forfatterskab er plausible: • Bertelsens teori om jeg-bevidsthedens opståen stemmer særdeles godt overens med teorierne i et af de allermest citerede og anvendte værker inden for dette spørgsmål. • Bertelsens teori om den sandsynlige fremtidige udvikling af bevidsthed i menneskearten stemmer særdeles godt overens med teorierne og observationerne, der kortlægger, hvordan den menneskelige bevidsthed og empati hidtil har udviklet sig op gennem historien og sandsynligt vil fortsætte med at udvikle sig. • Det at moderne neurologi entydigt stadfæster, at der gives fysiologiske forandringer i hjernen på mediterende bekræfter Bertelsens, og mange andres, tese om, at meditation er et særdeles kraftfuldt redskab. • De forskellige faggrene – stress-forskning, familie- og trivsels-forskning, kognitions- og adfærds-forskning, forskning af kriminelles adfærd og lægevidenskaben støtter den ovenstående tese. • En stor og kontinuert stigende del af mystikkens og dermed Bertelsens videnspåstande kan efterprøves; dvs. de deler dette karakteristika med videnspåstande inden for den etablerede videnskab. • Mystikken er i stand til at forudsige fremtidige begivenheder, ligesom de etablerede human- og samfundsvidenskaber er i stand til dette. I det nærværende har vi set følgende specifikke elementer, hvilke giver os anledning til at mene, at teorierne i Jes Bertelsens forfatterskab er implausible: • Den sammensmeltning af ontologi og epistemologi, som har været beskrevet strider mod særdeles meget etablerede videnskab. Derudover er det nogle komplekse og fremmedartede teoridannelser, der vedrører denne sammensmeltning af ontologi og epistemologi. Dette – at det forekommer intuitivt forkert og mod sædvanen inden for akademia stridende er naturligvis ikke i sig selv en grund til at mene, at teorierne i Jes Bertelsens forfatterskab er uplausible. Men det foranlediger til yderligere undersøgelse og forskning især angående beskaffenheden af sammensmeltningen af det epistemologiske og ontologiske på det syvende, nonduale plan. Abstract The present thesis is investigating the modern mystic authorship of Jes Bertelsen. The investigation tries to study the authorship of Jes Bertelsen in a context of recent academic research. The case is that there is being a lot of scientific research done concerning mystic knowledge-claims, and that makes it possible to investigate modern mystical theories. The thesis starts off by presenting Bertelsen’s theory of the evolution of the ego consciousness and that is compared to Julian Jaynes’ ditto. Jaynes has been concerned with an examination of how man navigated the world before the occurrence of the ego. In the comparison it shows that they have a mutual understanding of two characteristics of human consciousness before the occurrence of the ego. 1) that the ‘mind’ consisted of two faculties, between which a communication took place. 2) that the receiving part of the faculties did not have the opportunity to resist the ’orders’ given, which implies, of course, that there were no such thing as freedom (in relation to choosing and judging this communication). While Jaynes was concerned with the question of consciousness before the ego had developed, Jeremy Rifkin is concerned with an account of a future possible mode of consciousness and empathy. Rifkin has examined the development of empathy and found, that empathy has continued to evolve and increase – from early times, when an individual’s empathy only included those whom it shared blood ties with, and on up till modern times where the limits of empathy is to be found in the big religions, nation states or ideologies. Rifkin’s point regarding the possible development of empathy is that empathy will continue to grow and include more and more people, until it includes every human being. In other words, there is a large agreement regarding the ways in which Bertelsen and Rifkin describes future development of consciousness and empathy. Hereafter, I discuss physicalism and emergentism. Bertelsen agrees with both emergentists and physicalists in certain aspects: Bertelsen agress with the physicalists in that there is only one substance; in other words Bertelsen is a monist. On the other hand Bertelsen’s ontology reminds of the way in which emergentists divide reality into certain layers (the so-called genuine novelties). In the presentation of modern, neurological research it clearly showed that meditation is accompanied by physiological changes in the brain. This courses a serious problem for physicalism. Physicalism cannot hold the two following claims at the same time. 1) consciousness exists, and 2) all causality comes from the physical reality. The neurological experiments show that causality comes from consciousness (not exclusively, that is). Hereafter I discuss the constructivist versus the perennialist accounts of mysticism. Constructivism believes it is impossible that the mystic can have an unmediated access to reality, because, to the constructivist, all content of consciousness is constructed. The perennialist replies that there is such a thing called PCEs (Pure Conscious Events); states of consciousness that are pure and of no content. The constructivist then asks, how the mystic can know what it is he perceives, when consciousness is claimed to be pure. Bertelsen has given an account of that problem; and accordingly in the highest mystic states of consciousness, there is a direct, unmediated, unconstructed access to reality, as it is in itself: Thus disagreeing radically with Kant. Furthermore, this way of perceiving has been called a unity/conjunction of epistemology and ontology (sammensmeltning af det ontologiske og det epistemologiske). After that, I address the question of perennialism and scientific validity. An analysis shows that there are parts of the established science, which cannot be tested and parts that for some reasons just aren’t tested by the laymen (after that, it is pointed out that very similar characteristics are to be found within mysticism). This leads to the conclusion, that the general mistrust towards mysticism cannot be based alone on a difference in the possibility of testing knowledge-claims. Hereafter I address the question whether mysticism can predict future events, just the way science does. After much documentation of the results of the positive effect after introducing meditation programmes in many different fields, I conclude, that mysticism is capable of predicting future events on the basis of existing theories; especially when one chooses, totally justified, to transfer the accuracy that exists in the social sciences and hamaniora. In the introduction of the present I asked the following question: - What reasons do we have to believe that the theories in the mystic authorship of Jes Bertelsen are plausible or implausible? On basis of the above I have concluded what follows: In the present we have seen the following elements, which give us reason to believe, that the theories in the mystic authorship of Jes Bertelsen are plausible: • Bertelsen’s theory of the occurrence of ego-consciousness is largely agreed upon by one of the most cited and used works within that question. • Bertelsen’s theory of the possible future development of consciousness is largely agreed upon by theories and observations that pin down how consciousness and empathy have developed throughout history and is likely to continue to develop. • The fact that modern neurology is totally agreeing in that meditation courses physiological changes in the brain supports Bertelsen’s, and many others’, beliefs that meditation is a very powerful tool. • The different disciplines – research within stress, research within happiness, families and children, cognition and behavioral research, research of behavior of criminals and research within medicine all support the above mentioned claim. • A large and continually increasing part of the mystics’ and thereby Bertelsen’s claims can be examined; which means that they come to share this characteristic with claims held within established science. • Mysticism is capable of predicting future events, just as the established social sciences and humaniora. In the present we have seen the following elements, which give us reason to believe, that the theories in the mystic authorship of Jes Bertelsen are implausible: • The acclaimed unity (sammensmeltning) of the ontology and epistemology, which has been described, is contradictory to much established science. Besides that they seem – that goes as well for persons who has been concerned with a study of mysticism for several years and naturally also for the academically trained consciousness – very complex theories; concerning this unity of ontology and epistemology. This – that it seems intuitively wrong and as striving against the consensus of science is of course not in itself a reason to believe, that the theories of Jes Bertelsen are implausible. But it definitely suggests further study and examination, especially regarding the properties of the unity of ontology and epistemology, as it presumably foregoes on the seventh, nonduale plane.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 sep. 2011
VejledereErik Bendtsen

Emneord

  • Mystik, Jes Bertelsen, mystik vs. normal-videnskab, meditation, selvudvikling, terapi