Bør MFR-vaccinen være et lovkrav? Et studie af de epidemiologiske, medicinske, psykiske, samt sociale sundhedsaspekter af en lovregulering

Layal Freije

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger: Hvorfor fravælger nogle forældre at lade deres børn modtage MFR-vaccinen, samt hvilke fordele og ulemper er der ved indførelsen af et lovregulativ, der gør MFR-vaccinen obligatorisk? Projektet er et tværvidenskabeligt studie, der både undersøger de epidemiologiske, medicinske, psykiske samt sociale aspekter af sundhed. Den første del af projektet undersøger, hvilke medicinske konsekvenser det vil have på folkesundheden, hvis den nuværende tilslutning til MFR-vaccinen, på omkring 88 procent, fortsætter. Den anden del af projektet belyser, hvilke psykiske samt sociale indvirkninger det kan have på forældrenes sundhed, hvis MFR-vaccinen bliver et påbud. Undersøgelser baseret på matematisk modellering viser, at hvis den vigende tilslut-ning til MFR-vaccinen ikke øges, vil man opleve flere samt større mæslingeepide-mier, end man gør på nuværende tidspunkt, og epidemierne vil forekomme med jævne mellemrum, omkring hvert femte år. Undersøgelsen peger på, at det største antal mæslingeinficerede vil findes hos den ældste aldersgruppe på >29 år. Her vil antallet af inficerede være omkring tre gange så store, som i den yngste aldersgrup-pe på 1-5 år. Dette har konsekvenser på folkesundheden, da mæslinger har flere og langt farlige følgevirkninger, hvis man smittes med sygdommen som voksen end som barn. Kvalitativ analyse af interviews med forældre, der har fravalgt at lade deres børn modtage MFR-vaccinen viser, at det vil have negative indvirkninger på forældrenes sociale samt psykiske sundhed, hvis vaccinen bliver obligatorisk. Forældrene fra-vælger vaccinering, da de nærer en grundlæggende mistillid til både sundhedsauto-riter og medicinalindustrien. De oplever at indførelsen af MFR-vaccinen primært skyldes økonomiske incitamenter. Forældrene frygter vaccinens bivirkninger i langt højere grad end selve sygdommen og vil derfor opleve obligatorisk vaccination som et overgreb, der sætter børnenes sundhed i fare. De vil føle sig magtesløse og ople-ve, at deres psykiske samt sociale sundhed svækkes markant. Projektet konkludere således, at det både vil have en positiv samt negativ indvirk-ning på folkesundheden, hvis MFR-vaccinen bliver obligatorisk.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
VejledereLayal Freije

Emneord

  • mæslinger, MFR-vaccine, Aaron Antonovsky, Sundhedsfremme