Arealanvendelsens påvirkning af tørv, med hensyn til hydrauliske egenskaber, pH og kulstof: -Landuses influence on peat, regarding hydraulic characteristics, pH and Carbon

Jacob H. Hasemann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Formålet med projektet er at undersøge hvordan ændringer i arealanvendelsen påvirker tørv. Med udgangspunkt i Åmosen, forsøges dette besvaret ved hjælp af feltobservationer, samt laboratorieanalyser af udtagne prøver af tørveaflejringer. Der blev udvalgt tre lokaliteter, som hver især repræsenterer en aktuel arealanvendelse i Åmosen. Prøver fra de tre lokaliteter blev analyseret for vandretention, pH, kulstofindhold og volumenvægt, og derudover blev den hydraulisk ledningsevne estimeret. Disse parametre var grundlag for vurderingen af tørvens fysiske og kemiske karakteristika. Ved udregningen af den hydrauliske ledningsevne og vandretentionen, forekommer der visse problemer som gør, at målinger fra pF 3 må vægtes lavt. De fremkomne kurver for den hydrauliske ledningsevne forekommer usikre. På baggrund af resultaterne, konkluderes det, at følgende ændringer vil ses ved ændring af arealanvendelse. Ved overgangen fra naturligt område til dyrket, vil det opleves at der kommer; 1) en hurtig og aerob omsætning, 2) flere små porer i tørven, 3)mindre kulstofindhold, 4)mindre vandkapacitet ved vandmætning og 5)mindre hydraulisk ledningsevne. Ved overgangen fra dyrket område til braklagt, vil det opleves at der kommer; 1) anaerobisk omsætning, 2)ophobning af kulstof, 3) en, i alle lag, neutral pH-værdi, 4) større vandkapacitet ved vandmætning og 5) større hydraulisk ledningsevne.n Forskellen mellem det braklagte område, og det naturlige område, vil være at: 1)der er mindre kulstof i tørven fra det braklagte område, 2)vandkapaciteten ved vandmættet tilstand er højere i tørven fra det naturlige område og 3)den hydrauliske ledningsevne er større i tørven fra det naturlige område. Abstract The purpose of this project is to investigate how changes in landuse affects peat. Based on the case; Åmosen, the questions will be answered by field observations, and laboratory analysis of tests of peat sediments. Three locations, each of them represents a present landuse in Åmosen, have been chosen. Tests from the three locations was analysed for water retention, pH, carbon and volume weight, the hydraulic conductivity was also estimated.These parameters was base for an assessment of the peats physical and chemical characteristics. Problems shows when calculating the hydraulic conductivity and water retention, that cause the test result from pF 3 to have low priority.The curves from the calculations of the hydraulic conductivity are uncertain. It is concluded on behalf of the test results that the following changes will show, when changing landuse. At the transition from a natural grown area to a cultivated area, these changes will occur. 1) A fast and aerob decomposition, 2) an increase in little soil pores, 3) less organic carbon, 4) a smaller water capacity at saturation, and 5) a smaller hydraulic conductivity. At the transition from a cultivated area to a fallow area, these changes will occur, 1) an anaerobic decomposition, 2) an increase of carbon 3) an, in all layers, similar neutral pH-value, 4) a larger water capacity at saturation, and 5) a larger hydraulic conductivity. The difference between the fallow area and the natural grown area will be; 1) The peat from the fallow area will contain less carbon, 2) The water capacity in the peat from the natural grown area will be higher when there's saturation, and 3) The hydraulic conductivity is larger in the peat from the natural grown area.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jan. 2009
VejledereNiels H. Jensen

Emneord

  • Tørv
  • arealanvendelse