Arealanvendelse og nedsivning ved Ledreborg og Hule Mølle kildeplads

Nikolaj Thyssen Dam, Signe Flink & Regin Gaarsmand

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten undersøger, hvordan arealanvendelse og grundvandsindvinding kan planlægges ved Hulemølle og Ledreborg kildeplads med henblik på at sikre, at vandføringen i Ledreborg å ikke påvirkes negativt. Der tages udgangspunkt i et case-område i Lejre, som bliver undersøgt ud fra to relaterede tilgange - en naturvidenskabelig tilgang, hvor de geografiske forhold bliver kortlagt og mulige virkemidler bliver gennemgået, samt en samfundsvidenskabelig tilgang, hvor arealreguleringen plus de forskellige aktørers interesser og muligheder for at agere bliver undersøgt. Ud fra beregninger af forholdene i området kommer projektrapporten frem til, at forøgelsen af nedsivningshastigheden til det primære grundvandsmagasin vil være begrænset, så virkemidlernes øgede nedsivning vil primært ske til de sekundære grundvandsmagasiner. I case-området er 3 indsatsområder blevet udpeget, hvor 3 forskellige virkemidler vil kunne øge nedsivningen i området. Det drejer sig om skovrejsning, kontrolleret dræn og omlægning fra nåleskov til lysåben løvskov. Skovrejsningen vurderer projektrapporten til at være den mest attraktive indsats, da den også kan medvirke til at beskytte grundvandet mod for eksempel pesticider. For at disse ændringer kan blive realiseret, er det derfor projektrapportens vurdering, at der er behov for lovændringer. Enten skal prisloftsreguleringen gøres mere fleksibelt, eller også bør kommunerne have hjemmel til at påbyde kvantitative tiltag i indsatsplanerne eller indvindingstilladelserne. Dette vil til gengæld skabe mulighed for en forvaltningsmodel, hvor Københavns Energi vil kunne udføre tiltag og blive honoreret for effekterne af disse.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2011
VejlederePaul Thorn

Emneord

 • grundvandsbeskyttelse
 • kontrolleret
 • skovrejsning
 • Grundvand
 • nedsivning
 • grundvandsmagasin
 • GIS
 • vand
 • dræn
 • Lejre
 • Ledreborg
 • Kildeplads
 • arealandvendelse
 • Nationalpark Skjoldungernes Land