Arbejde og Motivation - er de ekstra arbejdstimer et udtryk for indre lyst?

Nina Caroline Jacobsen & Isabel Lund Sandemann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne undersøgelse fokuserer vi på menneskers motivation for at arbejde meget, og søger via kvalitative interviews at redegøre for, hvilke drivkræfter der ligger til grund for vores informanters intensive arbejdsliv. Vi søger ydermere at forklare disse motivationsfaktorer ved hjælp af Abramham H. Maslows motivationsteori og anlægger således et individorienteret syn på mennesker og motivation. Analysen udvides teoretisk med Axel Honneths anerkendelsesbegreb som tilføjer et intersubjektivt perspektiv. Vi finder, at vores informanters motivation blandt andet kan forklares med Maslows behov for selvværd og respekt samt behovet for selvaktualisering. Informanternes behov for anerkendelse kan desuden forklares i relation til Honneths begreb om samme. Der kan således argumenteres for, at informanternes motivation, omendt delvist, kan forklares som intrapsykisk funderet i det enkelte individ. Dog peger vores undersøgelse også på, at konteksten har betydning for oplevelsen af motivation, og forståelsen af genstandsfeltet, motivation i arbejdslivet, skal således findes i en kombination af de to tilgange.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2009
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • Arbejdsliv
  • Motivation
  • Abraham Maslow
  • Axel Honneth