Arbejde, arbejdsløshed og aktivering

Malte Hertz Jansen & Mikkel London

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Projektet analyserer arbejdets betydning i det moderne samfund med udgangspunkt i aktiveringen af arbejdsløse dagpengemodtagere. Det centrale i analysen er, hvordan arbejdsløsheden bliver set på af såvel arbejdende som arbejdsløse og tegner et billede af et samfund, hvor arbejdsløshed bliver anset som en aktiv, forkastelig handling. Aktiveringens funktion og formål er derfor med til at skabe sammenhæng mellem forsørgelse og arbejdstrang, men er forfejlet i sit udgangspunkt ift. den enkelte. Indlejret i aktiveringen er således ideen om, at der er brug for eksplicitte incitamenter før den enkelte vil påtage sig sit normative ansvar om at arbejde – den kapitalistiske ånd og arbejdsetikken. Anerkendelsen og legitimeringen af den enkelte er således ubestrideligt forbundet til arbejdet, og arbejdsløshed er derfor dets negation – en aktiv handling der fordømmes, og skaber en naturlig opdeling mellem de arbejdende og de arbejdsløse. Abstract This project analyzes the significance of employment/work in modern society with point of departure in job activation of unemployed benefit claimants. The focal point in the analysis is how unemployment is regarded by the employed as well as the unemployed themselves and draws a picture of a society in which unemployment is widely regarded as an active reprehensible act. The duty and purpose of welfare to work programs thus contributes to the correlation between provision and the urge to work, but is mistaken in its point of departure as related to the individual. Embedded in the welfare to work programs and thus the capitalistic spirit and work ethics is the notion that explicit incentives is needed before the individual will take on normative responsibility for his employment. Acclaim and legitimation of the individual is thus indisputably related to employment and unemployment remains its negation – an active act that is condemned and spurs a natural division between the employed and the unemployed.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2013
VejledereSusanne Klausen

Emneord

 • Arbejdsløshed
 • Arbejde
 • Aktivering
 • Bauman
 • Durkheim
 • Kapitalisme
 • Bateson
 • Velfærdsstat
 • Beck
 • Jansen
 • Beskæftigelsespolitik
 • London
 • Identitet
 • Honneth