Anerkendelse og arbejdsløshed: En undersøgelse af det danske arbejdsmarked

Jeppe Sivebæk Lodahl, Frederik Winkel Madsen, Kasper Andresen, Sebastian Diemer Mørk & Louise Larsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Vores opgave omhandler stigmatisering og er bygget op omkring er kritisk hermeneutisk viden- skabssyn. Dette har den betydning, at vi ser på stigmatisering i en kontinuerlig vekselvirkning mel- lem del og helhed. Fra et teoretisk perspektiv benyttet vi både Axel Honneth og Hartmut Rosas teori om henholdsvis, anerkendelse og accelerationssamfund. I relation til disse to teorier har vi benyttet os af mixed methods, ved både og have kvalitativ og kvantitativ empiri. Vores kvalitative empiri består af interviews foretaget med arbejdsløse og en jobcenterleder. Den kvantitative empiri består af en online skemaundersøgelse, som vi selv har udarbejdet. Vi benytter derved både Honneth og Rosas teorier til at analysere og diskutere, hvor og hvilken form for stigmatisering arbejdsløse ople- ver gennem de svar vores interviewpersoner har givet. Vi fandt dog, at gennem en vekselvirkning mellem del og helhed, som kontinuerligt har givet os et mere nuanceret aspekt af spændingsfeltet, at begge teorier var mangelfulde i deres forklaringer på grundlaget for stigmatisering af arbejdsløse. Af denne årsag sammensatte vi derfor, hvad vi mener kunne være en mere retvisende årsagsforkla- ring på stigmatiseringens reproduktion af det danske arbejdsmarked med henblik på de arbejdsløse.
Konkluderende fandt vi frem til, at folk ude arbejde oplever en stigmatisering fra deres strukturelle omgivelser. Denne stigmatisering er reproduceret af en forandring i den danske arbejdsmarkedspo- litik, der er gået fra passiv til aktiv. Denne ændring resulterer i et højhastighedssamfund, hvor det ikke længere er meningsfuldt og derfor ikke krediteret at være arbejdsløs – den såkaldte ’work first’-tilgang. Grundet accelerationen i samfundet er der mange mennesker, der ikke er bevidste om deres egen stigmatisering, som Rosas teori hævder. Dog er de selvsamme mennesker bevidste om en form for tab af kredibilitet af selvværd, hvilket Honneth også pointerer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider70
VejledereLene Wervick Nissen

Emneord

  • Arbejdsløse
  • Anerkendelse
  • Fremmedgørelse
  • Stigmatisering
  • Arbejdsmarked
  • Flexicurity
  • Jobcenter
  • Honneth
  • Rosa