Anerkendelse og adfærd: En undersøgelse af resocialiseringsprogrammernes indvirke på tidligere indsattes sociale integration efter fængselsstraf

Kasper Andresen, Amalie Schwartz, Frederikke Tina Budtz, Nicolai Samson & Michelle Majgaard Hansen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Vi vil i vores projekt undersøge, hvordan resocialiseringsprogrammer indvirker på tidligere fængselsindsattes sociale integration samt recidiv. Derfor vil vi forsøge at vise, hvordan resocialiseringsprogrammerne, som vi benytter i Danmark under og efter en fængselsstraf, påvirker individernes anerkendelse samt adfærd. Dette gøres grundet vores fordom om, at resocialiseringsprogrammernes virke ikke er optimal, eftersom statistikker viser, at mange fængselsdømte individer recidiverer efter endt afsoning. Vi anvender et kritisk hermeneutisk perspektiv, til at fortolke resultaterne i undersøgelsen. Af teoretiske tilvalg inddrager vi Burrhus Fredric Skinner og hans behavioristiske teori om adfærd i forhold til straf, belønning og undgåelse, samt Axel Honneths teori omkring anerkendelse. Vi benytter Mixed Methods i projektet, eftersom vi bruger både kvalitative og kvantitative data. De kvalitative data består af fire forskningsinterviews foretaget med tidligere indsatte, som alle har afsonet en sammenhængende fængselsdom på et år eller mere. Disse data vil vi fortolke og analysere på ved hjælp af de valgte teorier. De kvantitative data består derudover af statistikker, der viser recidivtallene i Danmark. Vi anvender de sekundære data til at skabe en forståelse for, hvor mange af de tidligere indsatte der vælger en kriminel livsstil efter en længere fængselsdom. Konkluderende kan vi i vores interviewpersoners svar anskue en direkte korrelation mellem de fællesskaber, individet begår sig i, og risikoen for at de recidiverer efter afsoning. Her spiller individernes engagement i de forskellige programmer, som Kriminalforsorgen og fængslet stiller til rådighed, samtidig en rolle for deres holdning til kriminalitet. Her fremgår det, at risikoen for recidiv er større, hvis en person stadig begår sig i et kriminelt miljø. Denne konklusion er bygget på fire interviews, og denne gør sig derfor kun gældende hos disse personer. Dette betyder, at vores resultater fra analyserne og diskussionen ikke endeligt kan sige noget generaliserende i forhold til hele befolkningen.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2019
VejledereHanne Warming

Emneord

  • resocialisering
  • anerkendelse
  • adfærd
  • kriminelle
  • fængsel
  • reinforcering
  • undgåelsesmetoder
  • belønning
  • krænkelse