Analyse af kvælstofcyklussen ved vandstandshævning i Åmosen: Analysis of the nitrogen cycle at increased water levels in Åmosen

Morten Kastrup Blemmer, Lykke Hodal, Louise Stenander & Anne Uldahl

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Der arbejdes med fire forskellige vandstandshævningsscenarier, med det formål at undersøge kvælstofcyklussen i Åmosen. Dette er gjort ved simulering i DaisyGis, samt estimeret data fra jord-, plante- og atmosfære systemet. På baggrund af dette er der opstillet seks modelopsætninger, som er defineret med henholdsvis dræn, uden dræn og vandstandshævninger, der forårsager vandstande i niveauerne -105 cm, -90 cm, -50 cm og -5 cm fra jordens overflade. For at kunne diskutere hvordan kvælstofcyklussen påvirkes af en vandstandshævning, er det nødvendigt at forstå de processer, der har indflydelse på den. Derfor vil der i teoriafsnittet forekomme afsnit om de mikrobiologiske processer i jorden, samt transportvejene for kvælstofforbindelser. På baggrund af data fra simuleringen kan det ses, at modelopsætning 5 har den største indvirkning på kvælstofcyklussen og det omkringliggende miljø. Den relative høje denitrificering og lave planteoptag kombineret med en øget udvaskning, resulterer i et reduceret nitrat indhold i jorden. Denne modelopsætning, uden dræn og den maksimale vandstandshævning til -5 cm fra jordoverfladen, vurderes til at have en negativ effekt på det omkringliggende miljø det første år efter vandstandshævningen. Herefter stabiliseres nitratpuljen og udvaskningen til et minimalt niveau, der vurderes at give de mest optimale forhold for genoprettelse af mosen. With the purpose of examining the nitrogen balance in Åmosen work is conducted on four different increases of water level scenarios. It is done by simulation in DaisyGis, including estimated data from the soil-, plant- and atmospheric system. Against this background, there has been made six model configurations, which are defined respectively as; with drain, without drain and with increases of the water levels, making the water reach the level of -105 cm, -90 cm, -50 cm and -5 cm from the ground surface. In order to discuss how the nitrogen balance is affected by a water level increase, it is necessary to understand the processes that have an influence on it. Therefore, chapters about the microbiological processes in the soil, including transport passages for nitrogen compounds are included in the theory section. The data from the simulation shows that model configuration 5 has the largest effect on the nitrogen balance and the surrounding environment. The relatively high denitrifikation and low plant uptake combined with an increased water level, results in reduced nitrate content in the soil. This model configuration, without drain and the maximum water level increase at -5 cm from the ground surface are evaluated to have a negative effect on the surrounding environment the first years after the water level increase. Afterwards, the nitrate pool and the leaching stabilize to a minimum level, which are evaluated to give the most optimal conditions for a reestablishment of the bog.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2007
VejledereBøgh Eva

Emneord

  • Kvælstofcyklus
  • Kvælstof
  • Naturgenopretning
  • Daisy
  • Åmosen
  • Moser