AIDS Campaigns & Sexuality in Côte d'Ivoire (Ivory Coast): A study of the sexual norms and practices of students at the University of Abidjan (Cocody)

Blay-Azu Dali & Mette L'Herbier

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale er et studie af konstruktionen af seksualitet blandt de studerende fra Universitetet i Abidjan, Elfenbenskysten. Landet er hårdt plaget af AIDS, og de studerende siges at være en særlig udsat gruppe. Vi undersøger de studerendes seksuelle normer og praksiser set i lyset af de mest fremtrædende AIDS-kampagner og statsstrategier rettet mod unge/studerende. Spørgsmålene om AIDS-kampagner og strategier analyseres ud fra Michel Foucaults begreb om ”governmentality”. Vi ser her hvorledes at rationaliteten om ABC-strategier (Abstinence, Being faithful and the use of Condoms) er institutionaliseret hos ministerierne, NGO’er, hos offentlige meningsdannere (her repræsenteret af en sanger) og hos de studerende selv. Samtidig erfarer vi, at der eksisterer et KAP-GAP, dvs. en kløft imellem de studerendes viden om AIDS og deres praksisser. Denne kløft forklarer vi med udgangspunkt i Pierre Bourdieu’s praksisteori. Ved hjælp af denne viser vi de socioøkonomiske bånd, som hersker i vores analytiske felt. Bånd der på én gang muliggør og begrænser de studerendes tanker, normer og praksisser, - deres habitus. Således er de studerende ganske oplyste om faren for AIDS, men de har samtidig svært ved at bryde de sociale normer, herunder de kønsnormer, som er gældende i feltet. Den dårlige økonomiske situation betyder endvidere, at mange unge begrænses i deres muligheder, for at følge den viden de har om beskyttelse mod AIDS. Med denne undersøgelse når vi således frem til, at AIDS iblandt de studerende i Abidjan ikke kan forklares, som Caldwell et al. gør, med at afrikanere handler ud fra en grundlæggende og betingende ”homo ancestralis”. Man kan ikke reducere AIDS i Afrika til et deterministisk biologisk anlæggende, men derimod kan udbredelsen af AIDS forklares ud fra den gældende kontekst. Derfor må behavioristiske undersøgelser tage deres udgangspunkt i en konstruktionistisk-kontekstafhængig forklaring, da det synes at være herfra normer og praksisser dannes. Ligeledes kan AIDS ikke bekæmpes alene ved hjælp af oplysningskampagner, men må angribes med mere langsigtede strategier, som fx ændringer af socioøkonomiske strukturer, og der må tages udgangspunkt i aktørernes egen verden, ud fra hvilken de danner deres forståelse. I denne undersøgelse viser vi, hvilke seksuelle normer og praksisser der synes at være fremherskende hos de studerende, og vi diskuterer de økonomiske og kønsmæssige vilkår, ud fra hvilke de studerende synes at konstruere deres seksualitet. Synet på henholdsvis kvinder og mænd, herunder kvinder og mænds selvopfattelse, kombineret med de studerendes økonomiske betingelser, sætter både mænd og kvinder i en farlig situation. Begge grupper har seksuelle partnere af økonomiske grunde, herudover søger flertallet af mænd at øge deres sociale kapital ved at vise, at de har mange partnere, modsat kvinderne, hvor flertallet egentlig blot ønsker at have én tro kæreste. For mænd er det generelt set normen at have flere partnere på en gang, men de går yderligere imod deres egen definition af kapital om at være kvinden overlegen og lader sig finansiere af partnere, pga. den økonomiske situation de befinder sig i. Det mandsdominerede kønssyn påvirker ligeledes de studerendes beskyttelse mod AIDS, da det primært synes at være op til mændene om et samleje skal gennemføres med eller uden kondom. Desværre har vi måtte konstatere, at brugen af kondomer synes at være i strid med mænds selvopfattelse vedrørende dét at være mand, hvorfor begge grupper efterlades i en farlig situation. I lyset at disse seksuelle praksisser er det således vores konklusion, at ABC strategierne alene ikke er nok til at bekæmpe AIDS iblandt studerende i Elfenbenskysten. Langsigtede strategier, der tager udgangspunkt i lovgivning og politiske initiativer på landsplan såvel som lokale projekter er nødvendige, og omdrejningspunktet for disse må være at ændre de økonomiske betingelser for de studerende samt at problematisere de grundlæggende samfundsstrukturer vedrørende kønsspørgsmålet, hvilket vil sige at uligheden mellem mænd og kvinder udlignes.

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Bourdieu, habitus, homo-ancestralis, Caldwell, kønsspørgsmål, kondom, regimes of truth, regimes of practices, prævention mod HIV/AIDS
  • Aids kampagner, statsstrategier, NGOer, bi og- multilaterale organisationer, governmentality, Foucault, Studerende, seksualitet, Abidjan, Elfenbenskysten, Vestafrika, Afrika, MLS, individer, strukturer, Bachelard, epistemologi, Stillwaggon, LeBlanc, obstacles épistémologiques, Bio-politics, Symbolik kapital, Knowlegde, pastoral power
  • Euro-Asian sexual system, African sexual system