ACTA - Europa i oprør! ACTA - Europe in revolt!

Pernille Christine Salomonsen, Christian Wilche, Ditte Juul Reder, Josefine Block Petersen, Mads Peter Rommedahl, Selina Petersen & Tobias Kjer Welander

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Studiebeskrivelse: ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement – har mødt megen kritik fra politikere, interesseor-ganisationer samt civilsamfundet, og der har været store demonstrationer adskillige steder i Europa. Projektrapporten omhandler policy-processen bag ACTA og analyserer denne ved hjælp af Jürgen Habermas’ teori om deliberativt demokrati. Derefter anvendes Axel Honneths anerkendelsesteori til at undersøge mobiliseringen af Anti-ACTA bevægelsen. Dette skal lede frem til en besvarelse af, i hvor høj grad beslutningsprocessen omkring ACTA er foregået demokratisk, og om denne kan siges at have krænket EU’s borgere. Rapporten konkluderer, at den politiske proces bag aftalen har haft en række mangler i forhold til idealet deliberativt demokrati, da kravet om borgerinddragelse og informationsdeling ikke har været indfriet i tilstrækkelig grad. Analysen har ydermere ledt frem til den konklusion, at EU’s borgere er blevet moralsk krænket, idet den manglende borgerinddragelse har medført, at de ikke har opnået anerkendelse i den retslige sfære. Abstract: ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement – has faced much critique from politicians, interest groups and the civil society, and there have been great demonstrations in several European coun-tries. The report deals with the policy-process of ACTA and analyzes this process by means of Jür-gen Habermas’ theory; deliberative democracy. Afterwards, Axel Honneth’s theory of recognition is used to analyze the mobilisation of the anti-ACTA movement. This will lead to a conclusion re-garding how democratic the decision-making process has been and if it can be claimed to have vio-lated the citizens of the European Union. The report concludes that the political process of the agreement has had a series of shortcomings compared to the ideal of deliberative democracy, since the demand of inclusion of the civil society and sharing information have not been fulfilled sufficiently. The analysis has furthermore led to the conclusion that the citizens of the EU have been morally offended, seeing as the lack of inclusion of citizens has led to lack of recognition in the legal sphere.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejlederePeter Nielsen

Emneord

  • EU
  • ACTA
  • Demokrati
  • Beslutningsproces