Distant og ved hånden: Indlejret informationsuddannelse, PPL og det digitale

Inger Louise Berling Hyams, Søren Davidsen, Martin Severin Frandsen

Publikation: KonferencebidragPaperForskning

Abstract

Abstract
Introduktion
På trods af at informationskompetence (jvnf. information literacy, Paul Zurkowski 1974) kan ses som grundlæggende for de kritiske evner universitetsstuderende i det 21. årh. bør tilegne sig, har de ofte været behandlet separat fra de studerendes curriculum (se bl.a. Olson og Näverå 2019). Embedded librarianship eller oversat til dansk indlejret informationsuddannelse sigter mod at integrere informationskompetencerne i den øvrige undervisning og i højere grad
facilitere et samarbejde mellem universitetsundervisere og bibliotekarer. Også i problemorienteret projektbaseret læring (PPL) der er RUCs didaktiske fundament (se f.eks. PPL indgående beskrevet hos Andersen & Kjeldsen 2015) er træning og kompetence i litteratursøgning er en væsentlig motor for den deltagerstyring didaktikken fordrer (Illeris 1974).
I forårssemesteret 2021 var al undervisning på RUC omlagt til online. Et planlagt pilotforsøg med embedded librarianship i gruppedannelsen på et 2. semesters hold på HUMTEK bacheloruddannelsen flyttede dermed også online. ilotforsøgets omdrejningspunkt var en hypotese om at integration af litteratursøgning I gruppedannelsen kunne styrke de studerendes proces og hjælpe dem til at danne bedre definerede projekter tidligere.
Metode
Paperet baserer sig på teoretiske overvejelser såvel som et empirisk studie. Det empiriske studie undersøger pilotforsøget og dets indvirkning, dels gennem 5 semistrukturerede kvalitative interviews med studerende og undervisere, dels gennem online observationer og feltdagbog og slutteligt gennem en analyse af 50 korte problemformuleringspapirer.
Resultater
Dette paper afrapporter resultater fra pilotforsøget, og konkluderer trods positive tilbagemeldinger også at der fordres et længere og endnu mere integreret forløb for at skabe resultater.
Diskussion
Pilotforsøget gav endvidere nye indsigter omkring hvordan undervisning i informationskompetance kan tilpasses en ny hybrid virkelighed med inddragelse af både det analoge og det digitale.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato8 okt. 2021
StatusUdgivet - 8 okt. 2021
BegivenhedDansk Universitetspædagogisk Netværk Konference 2021: Nærhed og Nysgerrighed -
Varighed: 7 okt. 20218 okt. 2021
https://dun-net.dk/aktiviteter/2021/dun-konferencen-2021-naerhed-og-nysgerrighed/

Konference

KonferenceDansk Universitetspædagogisk Netværk Konference 2021
Periode07/10/202108/10/2021
AndetNærhed og Nysgerrighed<br/>Forholdet mellem digitale og analoge undervisningsformer<br/><br/>På bagkanten af en pandemisk præget hverdag kan vi konstatere, at vi har lært en masse. Organisationer er blevet omstillingsagile, menneskers realkompetencer inden for digitale løsninger er øget markant, og i en periode gik vi fra at være Campus-universiteter til Online-universiteter. Alt imens den verden, som vi kendte, stormede fremad ind i ukendte territorier, blev der også plads til at bemærke vigtigheden af det, som vi kunne kalde de blødere værdier. Helt elementære betingelser for god undervisning, nemlig nærhed og nysgerrighed, er udfordret.<br/><br/>I en undervisningsverden, hvor kridt på tøjet og duften af kaffe var en vant del af hverdagen, blev rutinerne brudt af lyset fra computeren og oplevelsen af at se sig selv på video. Dette rutinebrud opfattes af nogle som et kærkomment opgør med klassiske undervisningsmetoder, mens andre blot ønsker den vante undervisningspraksis tilbage. Uafhængigt af hvor vi befinder os på dette kontinuum, skal vi forholde os til, hvad vi finder vigtigt, essentielt eller uvæsentligt i en undervisningssituation. Ydermere, når undervisningen bevæger sig mellem det analoge og det digitale, kan det have en betydning for de studerendes nærhed og nysgerrighed i forhold til det faglige stof, deres fælles studiemiljø og deres individuelle læring. Spørgsmålet er: hvordan præger rutinebruddet vores pædagogiske rammesætning af den analoge og den digitale undervisning her og nu og fremadrettet?<br/><br/>Undervisning er dét undervisere og studerende er sammen om, men i det forgangne år har samværet i højere grad end før været medieret af digitale platforme, som på forskellig vis har udfordret nærheden mellem undervisere og studerende. Nærvær i form af fysisk tilstedeværelse i samme rum er byttet ud med et nærbillede på Zoom. Betyder fraværet af fysisk nærhed, at vi mister den mentale og sociale nærhed? Har nærhed en betydning for undervisernes motivation, engagement og professionelle identitet? Og hvad betyder det for dig?<br/><br/>DUNK 2021 vil udforske, hvad der sker med nærhed og nysgerrighed, når digitale og analoge undervisningsformer bytter plads. Vi glæder os til at høre, hvordan du oplever det.
Internetadresse

Emneord

  • Information literacy
  • problem-oriented Project Learning (PPL)

Citer dette