The organised cultural encounter: rethinking the conceptual and contextual framework of interculturality through the study of practice

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

’Det arrangerede kulturmøde’ er et møde mellem mennesker, der på forhånd er blevet defineret som værende kulturelt forskellige. Denne form for kulturmøder er blevet etableret som et redskab til at overvinde, hvad betragtes som barrierer, og optimere, hvad betragtes som muligheder i kulturmødet. Dette projekt undersøger, hvordan kulturelle forskelle produceres og reproduceres i praksis i det arrangerede kulturmøde. Dette undersøges i 5 forskellige case studier af hhv. tværreligiøse dialogprogrammer, mangfoldighedsledelseskurser, boligsociale fora i kommunalt regi, mellemfolkelige udvekslingsprogrammer og professionel fodbold. Formålet er at undersøge variationer af kulturmøder for at komme nærmere en forståelse af, hvordan kulturelle forskelle produceres som betydningsfulde i bestemte sammenhænge og med bestemte formål for øje. Gennem studiet af det arrangerede kulturmøde, dets iscenesættelse og subjektivering af deltagerne, samt disses gensidige kulturelle subjektiveringer, deres måder at performe forskelle på, og deres refleksive praksisser, er målet at diskutere og gentænke begrebsliggørelsen af interkulturalitet. Projektet trækker på teoretiske perspektiver fra antropologi, cultural studies, sociologi, kønsstudier og post koloniale studier for på et tværfagligt grundlag at udforske fælles dynamikker på tværs af de empirisk forskellige cases. Metodisk gør casestudierne brug af deltager-observation, kvalitative interviews og dokumentanalyse.
Som projektet skrider frem, vil man kunne læse om publikationer og aktiviteter tilknyttet projektet på projektets hjemmeside: http://organisedculturalencounter.wordpress.com/
Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation med bevillings-ID: DFF – 1319-00093.
AkronymOCE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201331/12/2017

Emneord

  • cultural encounters
  • practice
  • subjectification
  • performativity
  • reflexivity