Teaching English to Young Learners

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den kommunikative tilgang til sprogundervisning (CLT) har i vid udstrækning været karakteriseret ved at være baseret på tasks. At tasks har været et centralt element i andet- og fremmedsprogsundervisning skyldes, at forskningen i kommunikativ sprogundervisning har hvilet på hypotesen om, at sprogtilegnelsen og den kommunikative kompetence fremmes ved brugen af tasks i undervisningen. Hvorvidt tasks har samme sprogtilegnelsesfremmende virkning ifm. tidlig sprogstart i engelsk, er et spørgsmål, som dette projekt agter at undersøge nærmere såvel teoretisk som praktisk.
● I teorien og forskningen omkring anvendelse af tasks i sprogundervisningen findes der endnu kun sparsomme bud på, om og hvordan ’task-based language teaching’ (TBLT) kan anvendes i den tidlige engelskundervisning med henblik på at understøtte elevernes sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder. Bl.a. er det ikke sikkert, at de kriterier, som er blevet opstillet for tasks – f.eks. betydningsforhandling (negotiation of meaning) og interaktion på målsproget, vil kunne opfyldes ifm. anvendelsen af tasks i den tidlige engelskundervisning. Desuden er det et spørgsmål, hvordan arbejdet med tasks, task’ens indhold, kommunikativ lektionsplanlægning med udgangspunkt i tasks giver subjektiv mening for elever i den alder.
● Det vil derfor være et mål for dette projekt at forsøge at afgrænse, hvad task betyder i en undervisningsmæssig sammenhæng, hvor eleverne (måske) endnu ikke besidder de fornødne sproglige forudsætninger for at kunne indgå i løsningen af kommunikative opgaver – f.eks. hvad angår ordforråd. Herudover vil det være et mål at undersøge, om og på hvilken måde task-baseret undervisning giver subjektiv mening for elever i den pågældende alder og med den erfaringsverden, de har med sig.
● Endelig vil det også være et mål for projektet at komme med forslag til et supplement til TBLT, der dels bygger videre på den funktionelle tilgang til sprogundervisning fra CLT, dels tager afsæt i den australske genrepædagogiks begreb om sproglig stilladsering (scaffolding) af elever ift. kommunikation på fremmedsproget inden for forskellige skriftlige og mundtlige genrer.
● Ift. projektets teoretiske udforskning og afgrænsning af task ift. undervisning i engelsk på begyndertrinnet vil det samtidig være et mål at bidrage til udvikling af didaktiske designs for engelsk på begyndertrinnet, hvor tasks indgår mhp. understøttelse af elevernes sprogtilegnelsesprocess.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/01/201631/05/2016

Emneord

  • Tidlig sprogundervisning
  • task-baseret sprogundervisning