Positiv effekt for arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

 • Hagedorn-Rasmussen, Peter (Projektdeltager)
 • Lund, Henrik Lambrecht (Projektdeltager)
 • Thomsen, Rikke (Projektdeltager)
 • Hvid, Helge (Projektdeltager)
 • Clausen, Thomas (Projektdeltager)
 • Abildgaard, Johan Simonsen (Projektdeltager)
 • Aust, Birgit (Projektdeltager)
 • Grønvad, Majbritt Thorhauge (Projektdeltager)
 • Rod, Naja Hulvej (Projektdeltager)
 • Mathisen, Jimmi (Projektdeltager)
 • Sørensen, Pelle Korsbæk (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

FORMÅL
Formålet med projektet er at øge viden om indsatser, der har en positiv effekt på arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser og i en regional kontekst, således at forskningen kan anvendes som et fundament, som de regionale arbejdsmiljøorganisationer kan omsætte til konkrete handlinger i deres arbejdsmiljøindsatser. Projektet vil være centreret om de fem fokusområder, der er skitseret i Danske Regioners og Forhandlingsfælleskabets opdrag til projektet: 1) vold og trusler om vold, 2) anerkendelse, respekt, faglighed og tid til kerneopgaven, 3) introduktion af nyansatte og nyuddannede 4) fastholdelse og 5) forandringsprocesser.

OVERORDNET STUDIEDESIGN
For at imødekomme projektets formål anvendes der både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Projektet opbygges omkring seks delelementer, der tilsammen kan bidrage med et stærkt fundament for og direkte inspiration til den fremadrettede indsats omkring det psykosociale arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.

1.Som udgangspunkt for hele projektet gennemføres der en kortlægning af arbejdsmiljø og organisatorisk kontekst på de regionale arbejdspladser ved brug af forskellige kvalitative og kvantitative datakilder samt input fra arbejdspladserne. I denne fase tilvejebringes viden om, hvordan de udfordringer, der tematiseres som fokusområder (vold og trusler om vold, anerkendelse, respekt, faglighed og kerneopgaven, nyansatte/nyuddannede, fastholdelse og forandringsprocesser) fremtræder på de regionale arbejdspladser, og hvordan man kan arbejde med disse udfordringer.

2.Etablering og videreudvikling af en kvantitativ forskningsressource (en regional arbejdsmiljøkohorte). Arbejdsmiljøkohorten giver enestående muligheder for at opnå større viden om effekter af arbejdsmiljøforhold, og en bedre forståelse af sammenhænge i arbejdsmiljøet i forhold til medarbejdernes trivsel, sygefravær og fastholdelse i nærværende projekt og fremadrettet.

3.Udnyttelse af det unikke kvantitative datagrundlag i arbejdsmiljøkohorten til undersøgelse af sammenhænge mellem arbejdsmiljø, helbred og fastholdelse. Det inkluderer en afdækning af hvilke betingelser på de regionale arbejdspladser, der øger sandsynligheden for, at medarbejdere fastholdes på arbejdspladsen, med specifikt fokus på nyansatte. Desuden afdækkes konsekvenserne af vold, trusler om vold og social kapital (herunder tillid, retfærdighed, anerkendelse, faglig respekt og samarbejde) i samspil med andre arbejdspladsfaktorer for mentalt helbred og sygefravær både for individet og i arbejdsenheder på de regionale arbejdspladser.

4.På baggrund af kortlægningsfasen (delelement 1), hvor der identificeres mulige indsatser, videreudvikles disse indsatser sammen med arbejdspladserne, så de kan tilpasses de lokale behov. Indsatserne har til formål at understøtte de regionale arbejdspladsers egne aktiviteter for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø i forhold til de identificerede fokusområder. Ved videreudvikling af indsatser vil der være fokus på at sikre, at indsatserne forankres i de praksisser og konkrete kontekster, der findes på regionale arbejdspladser.

5.Evaluering, arbejdspladsdialog og forankring af de gennemførte indsatser, der kan understøtte de regionale arbejdspladsers egen indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. Evalueringen og den efterfølgende formidling til arbejdspladserne og forankring sikrer, at der skabes klarhed over udbyttet, og at denne viden kommer bredt ud til interessenter.

6.Integration af de fem ovenfor beskrevet delelementer. Der udarbejdes løbende og afsluttende mundtlig og skriftlig formidling til diverse målgrupper herunder en afslutningsrapport samt anbefalinger for fremtidig forskning og praksis.

Det samlede projekt inkluderer således en kombination af flere kvantitative og kvalitative delelementer, der samlet set kan kvalificere og bidrage til videreudvikling af relevante temaer inden for de regionale fokusområder. Delelementerne er udvalgt ud fra et kriterium om både regional og forskningsmæssig relevans. Det er desuden afgørende for projektets gennemførlighed, at Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet påtager sig en aktiv rolle i at formidle og understøtte samarbejde med de konkrete arbejdspladser, såvel på regionalt niveau som på arbejdspladsniveau.
Kort titelPsykisk arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser
AkronymPARA
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato25/11/201930/09/2022

Samarbejdspartnere

 • Roskilde Universitet (leder)
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Forhandlingsfællesskabet
 • Danske Regioner
 • Københavns Universitet

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst