Livshistorieprojektet

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Livshistorieprojektets hovedide er at udvikle teoretiske synsvinkler og metoder, der sætter den voksne lærende i centrum for forståelsen af læreprocesser. Perspektivet er både at tænke pædagogiske problemstillinger fra et andet perspektiv, at udvikle og evaluere allehånde uddannelsesaktiviteter fra en anden og at få et teoretisk ramme som ikke kun er relevant for uddannelse men også for andre læringsmiljøer. Det er ikke tilfældigt at dette forskningsprojekt er udviklet sideløbende med etableringen af instituttets Forskerskole i livslang læring. Ikke kun på den måde at forskningen og forskerne naturligvis danner baggrund for ph.d.-vejledning og ph.d.-studerendes deltagelse i forskning. Men også på den måde at begge dele indgår i udviklingen af en tværfaglig forskning i læreprocesser. Det er en tilgang som i første omgang blev udviklet i forbindelse med voksenuddannelse og erhvervsuddannelse, men som efterhånden spænder over hele det pædagogiske felt, og også ser på læreprocesser i arbejdslivet, i kulturelle og politiske aktiviteter osv.
  Krumtappen i projektet er en bevilling til teoretisk og metodologisk udvikling fra forskningsrådenes særlige program for ‘Velfærdsforskning’. Den formelle titel er “Voksnes liv og læring”. Det er en pointe at de to aspekter hører sammen - at læreprocesser er funderet i hverdagslivets erfaringer, og at vi kan lære både i uddannelsen, i arbejdslivet etc. Forskningsrådsprojektets pointe er at undersøge og afprøve metodologier og metoder, at konfrontere teoretiske om læring og uddannelsesdeltagelse i livshistorisk kontekst, og at knytte vores praktisk og empirisk forankrede forskning sammen med internationale traditioner og forskningsmiljøer. Derigennem er der sket en koordinering af adskillige mindre projekter, gennemført i samarbejde med en række eksterne partnere, der både har bidraget finansielt til forskningen, og har leveret empirisk materiale og forskningsmæssige udfordringer til projektet. Man kan sige at RUC’s (voksen)uddannelsesforskning har opnået en betydelig anerkendelse og interesse i internationale forskningsmiljøer netop i kraft af vores problemorienterede og dog teoretisk og metodisk ambitiøse forskningsprojekter.
  Uddannelsesforskningsmiljøet har forfulgt denne strategi i flere år i forskningsprojekter inden for forskellige områder. Vi har selv følt et stort behov for at samle og almengøre erfaringer fra disse projekter. Det er det som muliggøres af en samlet bevilling som “Voksnes liv og læring”.
  En del af projektet er især af intern forskningsmæssig eller akademisk karakter - indtil nu først og fremmest publiceret i form af papers til videnskabelige konferencer og netværk, samt tidsskriftartikler. Den omfatter bl.a. en gennemarbejdning af udvalgte teori- og metodetraditioner. Vi har hurtigt konstateret at vi befinder os i et ‘hot spot’ - der hvor alle de kulturelle tråde mødes. Biografiske og livshistoriske metoder bruges i en række discipliner og på vidt forskellig måde. Vi har importeret inspirationer fra en række humanistiske og samfundsvidenskabelige nabodiscipliner, og håber også at kunne betale kritik og erfaringer tilbage til andre tværfaglig forskningsområder, der har subjektive aspekter af menneskers liv og kulturelle processer som hovedemner. Desuden giver den teoretiske reformulering af læreproces-problemer anledning til både videnskabsteoretiske overvejelser, og også en bredere kulturkritisk refleksion af baggrunden for denne interesse sammenhængen i den enkeltes liv.
  En anden del af produkterne fra projektet drejer sig om aktuelle uddannelsespolitiske og læringspraktiske spørgsmål. En række publikationer viser hvordan en livshistorisk teoretisering og analysepraksis stiller disse spørgsmål på en anden måde end sædvanligt i den offentlige debat. F eks kan man forstå ‘individualiseringens’ konsekvenser for uddannelse på en anden måde hvis man åbner spørgsmålene om hvordan tingene hænger sammen for den enkelte lærende. Ikke mindst de dilemmaer og ambivalenser der er knyttet til den tvungne eller selvvalgte deltagelse i en omfattende uddannelseskarriere viser hvordan den samfundsmæssige moderniseringsproces kan føre til både nye læreprocesser og til en forskansning og afskærmning mod dem.
  Livshistorieprojektet fortsætter, finansieret af eksterne samarbejdspartnere og RUC’s egne forskningsmidler.
  Læs mere i vedhæftet dokument
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/199731/12/2004

  Finansiering

  • <ingen navn>