Indikatorer for god praksis i erhvervsuddannelse for flygtninge ERASMUS+

Projekter: ProjektForskning

Beskrivelse

Tilstrømningen af flygtninge i årene 2014-6 betegnes som en'flygtninge-krise' for Europa, og integrationen af de flygtninge som opnåropholdstilladelse, er et centralt mål for flygtningepolitikken. Erhvervsuddannelserneer en af de vigtigste veje til integration og et aktivt arbejdsliv. Rundt om i Europaer der taget mange initiativer i erhvervsuddannelserne til at inkludereflygtninge. Men hidtil er der meget lidt udveksling af erfaringer med hvordandet bedst kan gøres. Selvom uddannelsesinstitutioner har mange udfordringer fællesi denne opgave, men har vanskeligt ved at dele deres erfaringer.  I dette projekt „Indicators of Good VET practice forrefugees“ er målet at gøre erfaringer fra fire andre europæiske lande (Tyskland,Italien, Østrig og Danmark) tilgængelige. Gennem disse erfaringer er det måletat formulere nogle indikatorer for kvalitet i indsatsen for integration afflygtninge. De vil blive anvendt i et web-baseret analyseredskab, som ertilgængeligt for praktikeres udvikling af integrationsindsatsen i erhvervsuddannelserne.Anvendelsen af redskabet bliver dokumenteret med 20 eksempler på ’best practice’som udvælges ud fra120 i alt initiativer i de fire lande. Eksemplerne bliverpræsenteret offentligt med særligt sigte på udbydere af erhvervsuddannelser. Samtidigtudarbejder projektet en praksis-orienteret manual til brug ved tilrettelæggelsenaf erhvervsuddannelser for flygtninge. Den stilles til rådighed online, og skalmedvirke til praktikere kan lære af hinandens fejltagelser.  Målgrupper for projektet er praktikere der arbejder med organiseringenaf erhvervsuddannelser, nåde offentlige og private samt virksomheder i forskelligesektorer. Målet er at eksemplerne og manualen som er tilgængelige på projektetshjemmeside, skal bidrage til samarbejdet mellem flygtninge og erhvervsskolerne.Det forventes at gavne flygtningene ved at projektets resultater medvirker tilen bæredygtig integration af flygtninge. Da der er ringe viden om resultater ogerfaringerne med at bruge erhvervsuddannelserne i integration af flygtninge,kan projektet også være relevant for uddannelses- og flygtningepolitikken. Projektetsigter også mod at dets resultater kan bidrage til at kvalificere de politiske initiativeri forhold til integration.

Projektets partnere er forskningsinstitutioner, der ikkeselv er involveret i integrationsinitiativer, og som derfor kan vurdereindsatsen mere neutralt. Partnerne vil fra praksis inddrage eksperter, som erinvolveret i integrationsindsatser. Projektets resultater vil blive gratis tilgængeligepå projektets hjemmeside og søgt udbredt gennem en informationsindsats og en offentligtarrangement. Projektets har indtænkt også en fremtidig anvendelighed af dets resultaterog redskaber, ved at gøre dem tilgængelige også efter afslutningen af projektet.

Partners: Universitet i Köln, Bergamo Universitet, InnsbruckUniversitet, Roskilde Universitet.

Projektet er støttet af EU programmet ERASMUS+.

Til højre kan du læse nyhedsbreve fra projektet. 

Lægmandssprog

Formålet med dette europæiske projekt er at undersøge hvad der kendetegner gode integrationsforløb for flygtninge i erhvervsuddannelserne (IVET). Projektet identificerer nogle vigtige indikatorer for vellykkede uddannelsesforløb for flygtninge, som kan anvendes ved tilrettelæggelse af fremtidige forløb. Desuden beskrives en række eksemplariske uddannelsesforløb, som i praksis viser hvordan god praksis på området kan se ud.
Kort titelCo-funded by the ERASMUS+ programme of the European Union
AkronymGoodVET
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/201731/10/2019