Det sanselige daginstitutionsliv

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det sanselige daginstitutionsliv
Sanselighed og emotionalitet i børn og pædagogers æstetiske, kønnede og naturorienterede tilblivelser

Projekternes fælles baggrund og forskningsinteresse
Den politiske rammesætning omkring daginstitutioner har gennem snart to årtier været præget af læreplanstænkning, hvor børn skal udvikle specifikke og planlagte kompetencer inden for seks forskellige læreplanstemaer. Samtidig har der bredt sig en (politisk og administrativt) tendens til, at disse temaer skal kunne opfyldes via en målrettet og planlagt pædagogisk aktivitet, der skal kunne evalueres ud fra målsætningerne for at den pædagogiske praksis kan kvalitetssikres på forudbestemte måder (Andersen 2013, Tanggaard 2013, Plum 2014). Samtidig er der en tendens til, at pædagogisk praksis skal være evidensbaseret i den forstand, at det skal udføres i overensstemmelse med bestemte koncepter med dokumenterede resultater (Aabro 2016). Der er altså en tendens til at fokusere på det målbare og på det, der kan planlægges, kvalitetssikres og evidensbaseres.
Mens der er legitime behov for at dokumentere og planlægge rationelt og med forudsigelige resultater er det også åbenlyst, at det pædagogiske arbejde er præget af nogle mindre planlægningsbare initiativer og afprøvninger, hvor man som pædagog og barn kan have en oplevelse af, at der foregår noget vigtigt og væsentligt, men hvor det er vanskeligt at indfange dette i en mål- og kompetencebeskrivelse. Det brede område af menneskelig eksistens og erfaring, som vi her benævner ”det sanselige”, hvilket er denne projekthats overordnede tema.
Det brede område ”det sanselige” favner praksisser, der er tematisk meget forskellige, men som har det tilfælles, at de er vanskeligt artikulerbare, fordi det i høj grad er sanserne, kroppen, og følelserne, der er involverede. Sanselige erfaringer kan givetvis mærkes og opleves af børn og voksne, men det kan være en udfordring af beskrive og sætte passende ord på. Udforskning af det sanselige kræver derfor et følsomt, praksisnært og nuanceret iagttagelses- og oversættelsesarbejde, at omsætte disse erfarings- og eksistensområder til sproglig formidlet og akademisk viden.
Inden for den fælles projekttema; ”det sanselige daginstitutionsliv”, har vi identificeret tre dimensioner, som vil blive udforsket gennem det tre delprojekter: 1) Æstetiske Erfaringer, 2) Køn og Krop samt 3) Natur og Materialitet. Tilsammen konstituerer disse dimensioner en ramme for udforskningen af sanselighed i daginstitutionslivet, som vil udvide vores viden og forståelse af daginstitutionslivets betydning for særligt børnenes erfaringer og oplevelse af sig selv og deres tilstedeværelse (belonging, befinden-sig, osv.) i verden.
Metodisk set anvender hvert delprojekt forskningsmetoder, der er tilpasset den pågældende dimension. Alle delprojekter opererer dog ud fra to fælles metodologiske principper: genstandsadækvathed og forskningssamarbejde. Det betyder, at i hvert delprojekt bestemmes det løbende og i samarbejde med de pågældende daginstitutioners deltagere, hvilke aktiviteter i daginstitutionslivet, der udforskes nærmere. Kriterierne er: 1) Hvad der for pædagoger og forskere forekommer mest betydningsfuldt at tage udgangspunkt i i samspil med børnene. 2) Hvad der virker vanskeligst at italesætte i den daglige pædagogiske virke.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2022