Demokratisk naturforvaltning

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Demokratisk naturforvaltning  Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen har siden 2002 arbejdet med demokratisk naturforvaltning. Vores arbejde startede med et mindre aktionsforskningsprojekt, i udgangspunktet finansieret af det daværende Naturrådet. Projektet blev gennemført i løbet af 2002-03 i Halkær Ådal i samarbejde med Folkeforeningen Halkær Ådal. Kernen i projektet var fremtids- og forskningsværksteder hvor lokale borgere udviklede ideer og bragte dem i spil sammen med inviterede eksperter. Det var en videreførelse af den aktionsforskningsmodel vi udviklede i Industri og Lykke-projektet. Projektet affødte en række konkrete ideer og projekter samt en skitse til en Natur- og udviklingsplan for Halkær Ådal. Siden da er vores samarbejde med Folkeforeningen blevet fortsat bl.a. gennem afholdelse af yderligere værkstedsarrangementer. Aktionsforskningsprojektet er blevet permanent.  I forlængelse af vores engagement i Halkær Ådal blev vi involveret i forberedelserne til etablering af nationalparker i Danmark. Vi blev af styregruppen for pilotprojektet til forberedelse af en nationalpark på Møn inviteret til at stå for en del af borgerinddragelsen i pilotprojektet (i 2003-04). Her arbejdede vi med en modificeret udgave af Halkær-modellen. Friluftsrådet gjorde det gennem en bevilling muligt for os at indføje en egentlig forskningsmæssig dimension også i Møn-projektet. Efter pilotprojektets ophør har vi bevaret en arbejdssammenhæng med Borgergruppen på Nyord.  I dette naturpolitiske projekt har vi, praktisk og teoretisk, især videreudviklet vores ”kritisk-utopiske aktionsforskning” i to henseender. Dels har vi præciseret og ekspliciteret den æstetiske dimension i arbejdet med at udvikle social fantasi. Og dels har vi – under overskriften ”omvendt participation” – udviklet samspillet mellem borgere og eksperter yderligere i retning af en praktisk kritik af ekspertsamfundet.

  I den teoretisk-analytiske gennemarbejdning af erfaringerne fra især Halkær-projektet har vi arbejdet med teoretiske modeller for en integration af samfundsteoretiske, humanistiske og naturvidenskabelige erkendelsesformer, ligesom vi har konkretiseret aktionsforskningens hermeneutiske side til ”tolkninger som svar”. Teoretisk-politisk har vi genaktualiseret kritikken af naturbeherskelsen som omdrejningspunkt for en omorientering imod en bæredygtig samfundsmæssig rigdomsproduktion. Vi har vist at bæredygtighed i økologisk forstand, herunder naturbeskyttelse, hænger intimt sammen med udvikling af selvforvaltning (demokrati) og udvikling af en politisk kultur. For de involverede mennesker har omorienteringen mod bæredygtighed karakter af en dannelsesproces. Som konkrete modbilleder til en kapitalistisk rigdomsproduktion har vi ladet os inspirere af den tyske socialfilosof Rudolf zur Lippes begreber om ”livets økonomi” og ”pluraløkonomi”.  Specielt i relation til Møn-projektet har vi gjort erfaringer med modsigelserne i de officielle ”borgerinddragelses”-strategier og i det hele taget i forvaltningernes relation til borgerne i forbindelse med lokalsamfundsmæssige udviklingsinitiativer.  Publikationer

  Halkær-projektet er omfattende beskrevet og analyseret i Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen: En menneskelig natur. Aktionsforskning for bæredygtighed og politisk kultur. Frydenlund 2006.  En mindre fremstilling af den indledende del af projektet findes i: Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen: Naturpolitik fra neden, i: P. Agger m. fl. (red.): Naturens værdi. Gad 2003.  I Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen: Kritisk-utopisk aktionsforskning, i: T. B. Jensen og G. Christensen (red.): Psykologiske og pædagogiske metoder. Roskilde Universitetsforlag 2005 diskuteres projektet i et metodologisk perspektiv.  En kort analyse af problematikken omkring borgerinddragelse findes i: Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen: Borgerne i nationalparkprocessen, i: A. Reenberg m. fl. (red.): Wilhjelm+3. Status-konference 2004: Nationalparker – hvad nu? Naturrådet 2004.  En fremstilling af Møn-projektet med særlig vægt på en analyse af borgerinddragelsen som social læring findes i: Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen: Demokrati og naturbeskyttelse. Dannelse af borgerfællesskaber gennem social læring - med Møn som eksempel. Frydenlund 2007
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/08/2002 → …

  Emneord

  • demokrati, naturforvaltning, bæredygtighed, kritisk utopisk aktionsforskning, lokalsamfundsudvikling, plural økonomi, re-embedding