Adgang og afgang. Italesættelse af kunstneriske færdigheder ved optagelses- og afgangsprøver på rytmisk musikkonservatoriums musikuddannelser.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indledning
Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) spiller en vigtig rolle i udviklingen af musikalske talenter inden for rytmisk musik i Danmark, da mange unges vej til en professionel karriere inden for rytmisk musik går gennem en konservatorieuddannelse her. Et centralt og relativt underbelyst spørgsmål i forbindelse med konservatoriets rolle i denne talentudvikling synes at være, hvilke vilkår, der mere præcist gør sig gældende i udvælgelsen og vurderingen af de studerende kunstneriske færdigheder; hvilke kriterier der eksplicit og implicit lægges vægt på; hvilke begreber, der anvendes i vurderingen af kunstneriske færdigheder og potentialer.
Projektet
Projektet vil basere sig på et observationsstudie af musikeruddannelsens optagelsesprøver og afgangsprøver 2012-13 og her inddrage de overvejelser, som resulterede i ændringerne af optagelsesprøven, hvor testning af traditionel, håndværksmæssig kunnen (som f.eks. nodelære og prima-vista spil) blev integreret i den kunstneriske performance og suppleret med samtaler omkring ansøgernes kreative refleksivitet. Lignende forandringer kendes fra andre kunstneriske uddannelser og rejser interessante spørgsmål om, hvordan talent identificeres:
• Hvordan vurderes kreativt musikalsk potentiale?
• Hvordan diskuteres ansøgerens kvalifikationer og
• Hvilke parametre bruges til at vurdere talent og kreativitet, herunder genrebetegnelsen ”rytmisk musik”'s anvendelighed.
Undersøgelsen kombinerer et kunstnerisk og et forskningsmæssige perspektiv og anvender performance-teoretiske og kultur-sociologiske metoder og teorier som deltagerobservation (Atkinson & Hammersley), kvalitative forskningsinterviews og fokusgruppeinterviews (Kvale, Brinkmann, et al.). Analytiske greb er bl.a. Bourdieu's feltteori og diskursanalyse (Winther-Jørgensen & Phillips).
Formidling
Undersøgelsens resultat publiceres i peer reviewed tidsskrift.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Hanne Boel, musiker og professor i sang, RMC og Anja Mølle Lindelof, ph.d. i musik og adjunkt i performance-design, RUC .
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201231/12/2012