Intet billede af Søren Juul

Søren Juul

  • Universitetsvej 1, 25.3

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Opdateret efteråret 2012

Søren Juul er dr.scient.soc og cand.mag. i historie, sociologi og samfundsfag fra Københavns Universitet. Ansat som lektor ved Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet. Herudover ekstern lektor ved Den Sociale Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet.

Forskning, mv.
Mine forskningsinteresser vedrører især betingelser for samfundsmæssig sammenhængskraft i et individualiseret, kulturelt differentieret og delvist globaliseret samfund.
Min seneste forskning, herunder min sociologiske doktordisputats fra 2010/11 har sigtet på at udvikle og begrunde et normativt solidaritetsideal og i lyset af idealet at gennemføre en kritisk analyse af udviklingstendenser i samfundet. Jeg har defineret solidaritet som et overbegreb for anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft. En retfærdig anerkendelsesorden bliver i dette perspektiv forudsætningen for menneskelig selvrealisering og samfundsmæssig sammenhængskraft.

Med afsæt i idealet har jeg gennemført en kritisk analyse af samfundsudviklingen på tre niveauer: Først en analyse af udviklingen i den moderne kultur. Dernæst en analyse af velfærdsstatens og velfærdspolitikkens udvikling i Danmark med særligt fokus på social- og beskæftigelsesområdet, og endelig en analyse af velfærdspolitikkens omsætning overfor borgerne i velfærdsinstitutionerne, afgrænset til socialforvaltninger og jobcentre.

Analyserne peger på, at der på alle niveauer er en afgrund mellem det udviklede solidaritetsideal og de sociale realiteter. På den baggrund peges der på¨behovet for en omfattende samfundsmæssig, velfærdspolitisk og institutionel fornyelse. Det ses som forudsætningen for, at modernitetens destruktive muligheder kan holdes i ave, at velfærdsstatens store fortælling om gode leveforhold for alle kan realiseres, og at krænkelser i mødet mellem system og borger kan minimeres.

Med min disputats viderefører jeg temaer, der har stået centralt i min forskning gennem de seneste mange år, hvor jeg også har beskæftiget mig indgående med udviklingen i praktisk socialt arbejde, herunder de dømmekraftsformer, som præger de sociale institutioner og socialarbejdernes professionsfornuft. Herudover viderefører jeg en interesse for socialfilosofiske og videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, som naturligt indtager en fremtrædende plads i min forskning. Jeg har netop (sammen med min kollega Kirsten Bransholm Pedersen) redigeret en ny antologi "Samfundsvidenskabernes videnskabsteori. En indføring", som skal bruges på Sam.Bach, Roskilde Universitet. Sammen med Erik Riskjær (Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midt) har jeg udarbejdet rapporten "Fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte" på initiativ af Rådet for Socialt Udsatte og udgivet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet i foråret 2012. Min disputats udkommer i en engelsksproget udgave på Routledge i februar 2013.


Undervisning og Foredragsvirksomhed, mv.
Jeg underviser og holder foredrag om ovenstående og beslægtede emner, herunder også videnskabsteoretiske og metodologiske kurser på forskellige niveauer. Har holdt et utal af foredrag for ledere og praktikere i social- og sundhedssektoren og deltager i både danske og internationale forskningsmiljøer vedr. velfærdsstaten og det sociale arbejdes praksis. Var i 1996/97 Visiting Professor ved Department of Sociology, Boston University med reference til professor Allan Wolfe. Ledede i 2000-2002 forskningsgruppen "Velfærdsstat og vefærdssamfund" og senere forskningsgruppen "Retfærdighed og magt" ved Institut for Samfund og Globalisering, RUC. Er pt. tilknyttet forskningsgruppen "Venstreorientering og kritik" samme sted.