Personlig profil

Forskning

Forskningsområder

 • Teknologi i arbejdslivet - hvordan teknologier medvirker til at forandre arbejdets indhold, organiseringen og den mening der er knyttet til det
 • Eksperimenter i organisationer og hvordan de kan bruges til at skabe forandring på medarbejderinddragende måder
 • Velfærdsteknologi i pleje- og omsorgsarbejde
 • Hvordan informations- og kommunikationsteknologi indvirker på det administrative arbejde med særligt fokus på samspillet mellem teknologi og køn.
 • Betydningen af samspillet mellem selvledelse og standardisering for det psykiske arbejdsmiljø

2015-                   Lektor på Insitut for Mennekser og Teknologi, Roskilde Universitet

2013-2015           Adjunkt på Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter.

2009-2012         Adjunkt på Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter.

2005-2009         PhD-studerende på Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter.

Forskning i Arbejdsliv, styringsteknologier og køn

Arbejdsliv er den overordnede ramme for min forskning. Mit udgangspunkt er et positivt arbejdsbegreb og den mening, som arbejdet tillægges af de, der udfører det, står centralt i min tilgang til arbejdet. Det samme gør et udgangspunkt i de ansatte som en ressource med kompetencer og viden indenfor det konkrete arbejde de udfører. Dette afsæt rejser for mig en række spørgsmål om, hvordan forandringer gennemføres og teknologier udvikles og bringes i anvendelse på en måde, der tager hensyn til de ansattes mening i arbejdet og deres viden om arbejdets udførelse. Det rejser også teoretiske spørgsmål om, hvordan arbejdet kan begrebsliggøres. Eksempelvis om det er produktivt at bruge et begreb om ’arbejdets kerne’, hvilket jeg sammen med kolleger arbejder på en dansksproget artikel om, og ser perspektiver for international publicering i.

Min indgang til teknologier går gennem såvel immaterielle styringsteknologier, som for eksempel standardisering, og materielle teknologier med implikationer for forandring af arbejdet, eksempelvis velfærdsteknologier, der er med til at forandre forståelser af og indholdet i pleje- og omsorgsarbejde. Min tilgang til styringsteknologi udviklede jeg i første omgang i arbejdet med min ph.d.-afhandling ’IT, arbejde og køn i anvendelse’ (Grosen 2009). Her lagde jeg grunden for min teknologiforståelse med udgangspunkt i en STS-inspireret begrebsliggørelse af teknologi som et komplekst socialt fænomen, der i høj grad formes af (og former) den sociale kontekst. Jeg satte dette i anvendelse i empiriske studier, der viser, at IT-baserede styringsteknologier kan gribe dybt ind i medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at udføre dét, de ser som det centrale i deres arbejde, af deres oplevelse af mening, motivation, relationer til ledelsen, samt i muligheder for opbygning og vedligeholdelse af et højt kompetenceniveau i virksomheden.

Jeg arbejder således med en forståelse af, at styringsteknologier ikke er udvendige eller blot praktiske foranstaltninger i relationer mellem medarbejdere og arbejdsplads, men kan have identitetsforandrende betydning for begge. Denne forståelse har jeg arbejdet videre med i forskningsprojektet Psykisk arbejdsmiljø mellem selvledelse og standardisering (PASS). Her har jeg blandt andet beskæftiget mig med, hvordan standardiseringstiltag kan ændre ved noget så centralt som faglig identitet og grundlaget for at udvikle professionelle kompetencer – vel at mærke uden at det nødvendigvis har været tilsigtede resultater af standardiseringen. Dette har blandt andet resulteret i artiklen ‘Working with standards – post-crisis positioning of bank advisors’ (Grosen 2014).

I regi af forskningsprojektet ’Velfærdsteknologier i pleje og omsorgsarbejdet’ har jeg ligeledes arbejdet med en forståelse af, at teknologi er integreret i forandringer af såvel forståelsen af arbejdet, som dets organisation. Forskningsprojektet er relativt nystartet (januar 2015), men har mange spændende perspektiver, som ridses op i konferencepaperet ’Welfare technologies meet welfare professions – ideas for a research agenda’ (Hansen, Grosen og Kamp 2014), og som jeg glæder mig til at forfølge i de kommende år. Interessen i teknologiens og arbejdets materialitet, der nu har fået en mere fremtrædende plads i min forskning, deler jeg med kolleger i såvel forskningsgruppen Bæredygtigt Arbejdsliv og andre kolleger på såvel mit nuværende som mit kommende institut; jeg ser således materialitets betydning som en tematik, der kan være afsæt for nye faglige fællesskaber.

Udgangspunktet for min forskning vedrørende køn i arbejdslivet er at se køn som konstruktioner, der ofte er træge i kraft af, at de er institutionaliserede og derved forekommer naturlige. Min interesse i forhold til køn har særligt bevæget sig ind i, hvordan køn og styringsteknologier spiller sammen i kraft af, at teknologi griber dybt ind i sociale relationen og arbejdets indhold, herunder med kønnede forståelser af konkrete arbejdsområder. Noget af det, der står tydeligt frem i min forskning er, hvordan anvendelsen af styringsteknologier ofte synes funderet i en snæver framing af arbejdet og medarbejderne. I den forbindelse kan institutionalisering af køn få stor betydning for aktuel organisering af arbejdet, hvilket jeg sammen med kolleger beskriver i artiklen ’The Naturalization of Gender Segregation in a Danish Bank’ (Grosen, Holt & Lund 2012). Disse institutionaliseringsprocesser er ikke alene resultater af forgangne historiske processer men foregår og er aktuelle at beskæftige sig med i dag. 

 Undervisning og vejledning

Min primære tilknytning er Arbejdslivsstudier på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), hvor jeg er ansat som lektor. På Arbejdslivsstudier er jeg ansvarlig for fagmodulkurset i Arbejde og organisation, for de studerende, der er i praktik, og for at koordinere rammerne om projektskrivning på bachelorniveau.

I min forskning beskæftiger jeg mig, som beskrevet ovenfor, med forandringer i arbejdslivet, særligt i forhold til teknologi i arbejdet og gerne med et kønsperspektiv. Jeg har således beskæftiget mig med IT i administrativt arbejde, samspil mellem standardisering og selvledelse i finans- og IT-sektoren, og de kommende år vil en stor del af min tid blive brugt på at studere velfærdsteknologi ud fra følgende spørgsmål:

Hvilken betydning får bestemte forståelser og anvendelser af velfærdsteknologier for organiseringen af omsorgs- og behandlingsarbejdet; dets karakter, formål og indhold?

Hvordan udvikles samarbejde og ansvars- og opgavefordeling mellem borgere, professionelle og teknologier i forbindelse med indførelsen af velfærdsteknologier?

Hvilke konsekvenser har udviklingen for fagidentitet, mening, og anerkendelse?

Hvilke kritiske forhold og situationer bør have særlig opmærksomhed i sikringen af et godt psykisk arbejdsmiljø?

Mit afsæt er diskursanalytisk/post-strukturalistisk med interesse for, hvordan man kan forstå materialitet (herunder krop) i relation til disse traditioner.

Jeg p.t. allokeret til sam.bach. hvor jeg udover projektvejledning har skiftende ansvarsområder, fx husmetode og videnskabsteori. Tidligere har jeg været allokeret til hum.tech. og sundhedsfremme.

Min komfortzone for projektvejledning spænder således noget bredere end min egen forskningsinteresseog I vil fx nemt kunne støde på mig som vejleder på projekter om:

 • Diverse former for teknologi i arbejdet
 • Konflikter mellem arbejdsliv/familieliv
 • Konstruktion af køn - Projekter, der tager afsæt i diskursanalyse
 • Arbejdsmiljø i diverse aftapninger
 • Grænseløst arbejde

Jeg har desuden vejledt projekter om spindoktorer, ghettoer, kommunalreform, fredagsbaren, frivilligt arbejde i velfærdsstaten og meget andet (ca. 50 projekter i alt er jeg nået frem til, at det må være).

 

Academic Positions

2015-                    Associate professor at Department for People and Technology, Roskilde University

2013-2015             Assistant professor at Department of Environment, Social and Spatial Change,    Roskilde University

2009-2012       Assistant professor at Department of Environment, Social and Spatial Change,    Roskilde University

2005-2009       Ph.D.-student at Department of Environment, Social and Spatial Change, Roskilde University

                        Subject: Gender/ICT-relations in daily administrative work                      

2002-2005       Teaching Assistant at Social Science Basic Education, Roskilde University

 

Emneord

 • Arbejdsmarked
 • Arbejdsforhold
 • Arbejdsliv
 • Kønsarbejdsdeling
 • Kønsroller på arbejdsmarkedet
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Teknologi i arbejdet
 • IT i arbejdet
 • IKT i arbejdet
 • Standardisering
 • Selvledelse

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller