Billede af Michelle Vestbo Nielsen
  • Universitetsvej 1, 44.1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Personlig profil

Forskning

Introduktion til ph.d. studiet:

Den demografiske udvikling med en voksende ældrebefolkning, et stigende antal borgere med kroniske sygdomme og multisygdom samt et mål om at mindske antallet af indlæggelser og den gennemsnitlige indlæggelsestid har medført et øget behov for rehabilitering i den vestlige verden. Et større behov for sundheds- og velfærdsydelser, herunder rehabilitering betyder også en økonomisk belastning af sundhedssystemerne både nationalt og internationalt.

Ph.d.studiet addresserer disse problemstillinger gennem en etnografisk og participatorisk undersøgelse af, hvordan ældre borgere, deres pårørende og sundhedsprofessionelle, samarbejder om den rehabiliterende indsats på Guldborgsund Kommunes Midlertidige Døgnopholdspladser (MDO-pladser). Borgere på MDO-pladser er ofte beskrevet som den ældre komplekse, multisyge, medicinske patient med behov for tværprofessionel behandling. Studiet vil bidrage med ny viden om disse rehabiliteringsindsatser ved at undersøge handlinger, forhandlinger og etiske perspektiver i og mellem det, der foregår i konkrete praksisser, herunder afdække eventuelle potentialer og barrierer. Potentialer og barrierer formodes at være et konstruktivt afsæt for nye udviklingsmuligheder i udarbejdelsen af rehabiliterende indsatser målrettet ældre. Studiet vil svare på følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan samarbejder, forhandler og handler sundhedsprofessionelle, borgere og pårørende i og om rehabiliteringsindsatser ud fra et etisk perspektiv?

Hvordan kan viden om det etiske grundlag og de etiske praksisser bidrage til at udvikle nye muligheder for rehabiliteringsindsatser?

Studiet vil bidrage med ny viden til det danske kommunale sundhedsvæsen, der vil kunne anvendes til at udvikle og øge kvaliteten af de sundhedsprofessionelles arbejdsgange i rehabiliteringsindsatser målrettet ældre. Gennem udforskning af etiske perspektiver i rehabiliteringsindsatser er forhåbningen, at studiets resultater kan bidrage til forbedring af den enkeltes borgers hverdagsliv og livskvalitet

Ledelse og samarbejde

Ph.d.-studiet er samfinansieret og etableret i et tæt samarbejde mellem Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Guldborgsund Kommune. Ph.d.-studiet er udarbejdet på baggrund af møder om praksis og fælles interessetilkendegivelser med repræsentanter fra Guldborgsund Kommunes Sundheds- og Omsorgscenter, Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Absalon.