Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Omdrejningspunktet for min forskning er det jeg betegner epokale nøgleproblemer i byen og planlægningen. Mit fokus er her på tre indbyrdes forbundne spørgsmål – spørgsmålet om demokratisk deltagelse, spørgsmålet om segregering og udsatte byområder og spørgsmålet om bæredygtighed. Jeg interesserer mig for, hvordan disse spørgsmål kan forstås på forskellige måder, og hvordan forskellige problemforståelser fører til forskellige svar. 

Som teoretiske perspektiver trækker jeg på Deweys pragmatiske teori om eksperimentel problemløsning, Foucaults genealogiske studier af problematikker og den franske pragmatiske sociologi om kritik og moralske konflikter. Jeg kombinerer disse tre tilgange i en overordnet metodologi benævnt genealogisk pragmatisme, der kombinerer historiske studier af fremkomsten og transformationen af problemer med aktionsforskning og eksperimenter med udarbejdelse af problemløsninger.   

Undervisning

Jeg er studieleder på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse (HumTek) og underviser derudover på fagmodulet i Plan, By & Proces samt på kandidatuddannelserne i By & Plan og Nordic Urban Planning Studies.  

Jeg er tilknyttet Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi som Ph.d-vejleder og kursusunderviser. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

  • Fysisk planlægning, Bystudier